مجلات > پیام حوزه > تابستان 1374، شماره 6


آیین نامه اجرایی امور مدارس (1)

پدید آورنده : ، صفحه 18

در اجرای قسمت اخیر ماده 17 مصوبه 69 شورای عالی (2) (تشکیلات و شرح وظایف معاونت آموزش و واحدهای تابعه) آیین نامه اجرایی ذیل تنظیم می گردد .

فصل اول: اهداف و تشکیلات

ماده 1: به منظور حسن اداره مدارس تحت پوشش مرکز مدیریت و هرچه بهتر اجرا شدن مصوبات شورای عالی و آیین نامه های مربوط و نظم بخشیدن به وضعیت تحصیلی طلاب، نظارت بر امور مدارس و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها، واحد امورمدارس (موضوع بند 2 ماده 15 مصوبه معاونت آموزش) زیرنظر مدیریت آموزش تشکیل می گردد .

ماده 2: مسؤول واحد امور مدارس از میان روحانیان معمم و خوش سابقه که حداقل چهار سال درس خارج را گذرانده و آشنا به امور مدیریت باشد انتخاب می شود .

ماده 3: مسؤول امور مدارس توسط مدیر آموزش و با موافقت مدیر حوزه نصب می شود و در صورتی که مدیر آموزش غیر معاون آموزش باشد موافقت معاون آموزش نیز لازم است .

ماده 4: مسؤول امور مدارس با حضور خود می تواند و در غیاب خود می باید، اختیاراتش را به فردی صالح و کاردان واگذار کند و واگذاری مذکور از او سلب مسؤولیت نخواهد کرد .

ماده 5: عزل و قبول استعفای مسؤول امور مدارس از اختیارات مدیر آموزش است ولی می بایست قبلا به اطلاع معاون آموزش و مدیر حوزه علمیه برسد .

تبصره: در صورتی که با استعفای مسؤول امور مدارس موافقت شود، تا تعیین جایگزین و حداکثر به مدت یک ماه به کار خویش ادامه خواهد داد .

ماده 6: در صورت عزل و یا عدم آمادگی مسؤول امور مدارس برای ادامه فعالیت و یا عروض حادثه مانع از انجام وظیفه، مدیر آموزش شخصا و یا با نصب مسؤول موقت وظایف او را انجام می دهد .

فصل دوم: شرح وظایف و اختیارات

الف) وظایف مربوط به امور داخلی واحد

ماده 7: واحد امور مدارس در مورد اداره امور داخلی خود، عهده دار وظایف ذیل است:

1) انتخاب افراد مورد نیاز برای انجام وظایف محوله با هماهنگی مدیر آموزش .

تبصره 1: عزل افراد مذکور از اختیارات مسؤول امور مدارس است لیکن باید قبلا به اطلاع مدیر آموزش برسد .

تبصره 2 : در انتخاب افراد جهت انجام وظایفی که با معاونتهای دیگر ارتباط دارد مدیریت آموزش با معاونتهای مربوط هماهنگیهای لازم را به عمل خواهد آورد .

2) ابلاغ و صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم در محدوده اختیارات .

3) شرکت مسؤول واحد در جلساتی که معاون آموزش حضور وی را لازم می داند .

4) تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مورد نیاز واحد و ارائه به شورای آموزش جهت تصویب .

5) تهیه شناسنامه برای هر یک از مدارس و خوابگاهها که بیانگر وضعیت کامل آن مدرسه و خوابگاه باشد .

6) تصمیم گیری در باره مرخصی کارکنان واحد امور مدارس .

7) ارائه گزارش عملکرد واحد تحت پوشش هر سه ماه یکبار به معاونت آموزش .

8) ثبت و بایگانی کلیه اسناد و نامه های وارده و صادره .

9) پاسخگویی به مراجعان و اخذ دیدگاههای طلاب .

ب) وظایف مربوط به مدارس

ماده 8 : واحد امورمدارس در مورد امور اداری مدارس عهده دار وظایف ذیل است:

1) انتخاب مدیران و اساتید مدارس طبق آیین نامه مصوب .

2) تامین نیروی اداری و خدماتی مورد نیاز مدارس .

تبصره 1 : واحد امورمدارس نیروی مورد نیاز مدارس را پس از انجام مراحل کارگزینی تامین می کند .

تبصره 2 : افراد گزینش شده در اختیار واحد امور مدارس قرار می گیرند تا پس از هماهنگی با مدیر هریک از مدارس مورد نظر، ابلاغ مقتضی برای هر یک از آنان صادر شود .

تبصره 3 : افراد مذکور جزء کارکنان اداری مدیریت حوزه محسوب می شوند، ولی جابجایی، تغییر سمت و یا در اختیار کارگزینی قرار دادن هریک از آنان از اختیارات مسؤول واحد امور مدارس است .

تبصره 4 : هرگاه یکی از کارکنان مدارس با مدیر مدرسه هماهنگ نباشد، مسؤول واحد امورمدارس پس از بررسی، در صورت لزوم طبق تبصره 3 با وی عمل می کند .

3) نظارت بر حسن اجرای مصوبات و مقررات مربوط .

4) تصمیم گیری نهایی نسبت به اخراج از حوزه، قطع شهریه، عدم تمدید کارت معافیت و سایر مزایای حوزه به طور دائم یا موقت پس از رسیدگی، نسبت به طلابی که مقررات را رعایت نمی کنند .

5) تشکیل جلسه با مدیران مدارس حداقل هر سه ماه یکبار .

6) ایجاد ارتباط بین مدیران مدارس با واحدهای مدیریت حوزه و یا سایر ارگانها در موارد لزوم .

7) تصمیم گیری در باره مرخصی مدیران مدارس و معاونان آنان .

8) رسیدگی به تخلفات مدیران مدارس و شکایات واصله از کارمندان و طلاب از مدیران .

9) برآورد تعداد لازم کارکنان هر مدرسه و گزارش به معاونت اجرایی از طریق معاون آموزش .

10) تهیه گزارش سالانه از فعالیت مدیران و سایر کارکنان مدارس و پیشنهاد تشویق افراد نمونه به معاونت آموزش .

ماده 9 : واحد امورمدارس در مورد امور آموزشی مدارس عهده دار وظایف ذیل

است:

1) بررسی و تعیین ظرفیت مدارس و خوابگاهها حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال برای پذیرش داوطلبان مبتدی با همکاری مسؤولان ذی ربط و اعلام به معاونت آموزش .

تبصره : ظرفیت مذکور با در نظر گرفتن تامین مسکن طلابی که از شهرستانها برای ادامه تحصیل در پایه های بالا به قم می آیند باید تعیین شود .

2) تعیین پایه های درسی هر مدرسه قبل از شروع سال تحصیلی با هماهنگی مدیران مدارس .

3) معرفی داوطلبان پذیرش شده به مدارس، طبق ظرفیت و امکانات هریک از آنها .

4) نظارت بر کلیه امور آموزشی مدارس و اشراف عالی بر حضور و غیاب محصلان .

5) هماهنگ کردن امتحانات داخلی مدارس و همکاری با دایره امتحانات در برگزاری امتحانات و اخذ ریزنمرات .

6) نظارت عالی بر عملکرد اساتید و اخذ گزارش عملکرد آنان از مدیران مدارس و یا طرق مناسب دیگر جهت ارتقای سطح آموزش .

7) نظارت برانجام امور فوق برنامه درسی مانند کلاس فن سخنوری، فن نویسندگی، شعر، خطاطی و غیره، در مواردی که اصل تشکیل آن کلاسها را مصلحت می داند .

8) بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه های آموزشی و علل پیشرفت و رکود درسی در مدارس برای ارائه گزارش به معاونت آموزش .

9) تهیه کارنامه کامل سالانه آموزشی مدارس به تفکیک مدارس و پایه های درسی جهت مشخص کردن مدارس ممتاز و ارائه به معاونت آموزش .

10) تهیه آمار کتابخانه های مدارس و کتب موجود در هریک از آنها و فعال کردن کتابخانه ها .

ماده 10 : واحد امورمدارس در مورد مسائل اخلاقی و تربیتی طلاب مدارس عهده دار وظایف ذیل است:

1) ایجاد هماهنگی بین مدیران مدارس و مسؤول پرورشی هر مدرسه .

2) هماهنگ کردن برنامه های غیر درسی از قبیل: مراسم صبحگاه، اردو، آموزش نظامی و غیره و نظارت بر اجرای صحیح آنها .

تبصره: هرگونه اردو اعم از علمی، سیاحتی، زیارتی و غیره باید با موافقت واحد امور مدارس انجام گیرد .

3) تهیه آیین نامه انضباطی محصلان مدارس آموزشی و خوابگاهی با هماهنگی معاونت پرورشی و با رعایت مصوبات شورای عالی و آیین نامه های مربوط .

ماده 11 : واحد امور مدارس در مورد امور مالی مدارس عهده دار وظایف ذیل است:

1) نظارت عالی و بررسی لیست ساعات تدریس اساتید و تایید صورت حق التدریس آنان و همچنین ساعت کار و اضافه کار کارکنان مدارس .

تبصره : آیین نامه میزان حقوق مدیران، اساتید، کارکنان و هزینه های مدارس توسط واحد امور مدارس و با هماهنگی معاونت اداری - مالی تنظیم و پس از تصویب معاون اداری - مالی (اجرایی) به مرحله اجرا گذاشته می شود .

2) همکاری و هماهنگی با دفتر امور شهریه در زمینه شهریه طلاب تحت برنامه مدارس وقطع و وصل آن .

تبصره 1 : بقیه مسائل مالی مدارس به عهده معاونت اداری - مالی مدیریت حوزه است ولی آن معاونت می تواند در موارد لازم از طریق امور مدارس عمل کند .

تبصره 2 : هرگونه کمک به مدارس از ناحیه افراد خیر و همچنین درآمد اختصاصی مدارس می بایست در حساب مدیریت حوزه متمرکز و از طریق معاونت اداری - مالی با رعایت نظر متبرع هزینه شود .

ماده 12 : واحد امور مدارس موظف است طلابی را که طبق ضوابط مدیریت در حوزه علمیه قم اشتغال به تحصیل دارند و نیازمند حجره می باشند، در محدوده امکانات در یکی از مدارس یا خوابگاهها اسکان دهد .

تبصره 1 : آیین نامه اجرایی این ماده توسط واحد امور مدارس و نماینده منتخب مدیران تهیه و پس از تصویب معاونت آموزش اجرا می شود .

تبصره 2 : تمام اختیارات و وظایفی که برای واحد امور مدارس در مورد مدارس ذکر شد عینا در مورد خوابگاههای محض نیز جاری خواهد بود .

ماده 13 : واحد امور مدارس وظیفه دارد از مدارس تحت پوشش اعم از آموزشی و خوابگاهی بازرسیهای لازم را به عمل آورد به طوری که در همه حال از وضعیت آنها مطلع باشد .

ماده 14 : واحد امور مدارس موظف است طلاب ممتاز (موضوع ماده 11 و تبصره 1 ماده 38 مصوبه امتحانات و مواد 33، 116، 117 آیین نامه اجرایی آن) را به دایره امتحانات معرفی و با همکاری مدیران مدارس تسهیلات لازم را برای آنان فراهم کند .

ماده 15 : واحد امور مدارس می بایست افراد ممتاز مدارس را شناسایی کند تا در صورت امکان (طبق بند الف ماده 33 آیین نامه امتحانات) تحصیلات آنان در برنامه مخصوصی قرار گیرد .

فصل سوم : تعداد مسؤولان و کارکنان مدارس

الف) تشکیلات

ماده 16 : هریک از مدارس و خوابگاهها دارای یک مدیر و به تعداد لازم، کارکنان دیگر خواهد بود .

تبصره : مدارسی که دارای دو بخش آموزشی و خوابگاهی باشند یک مدیر خواهند داشت .

ماده 17 : تعداد کارکنان لازم برای هر مدرسه اعم از معاونان و کارکنان دیگر با توجه به نیازها و کمیت کار، در کمیسیونی مرکب از نماینده مدیر حوزه، مسؤول واحد امور مدارس و نماینده معاونت اداری - مالی تعیین می شود .

تبصره : در صورتی که مسؤول واحد امور مدارس مصلحت بداند می تواند مدیر و یا هر یک از کارکنان دیگر را برای بیش از یک مدرسه و خوابگاه نصب کند .

ماده 18 : مدیر مدرسه باید شرایط ذیل را دارا باشد:

1) تقوی والتزام عملی به احکام اسلام و نظام مبارک جمهوری اسلامی .

2) برخورداری از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی .

3) آشنایی به مسائل مدیریت و حتی الامکان داشتن سابقه کار اجرایی .

4) خوشنامی و حسن برخورد و برخورداری از روحیه کار جمعی .

5) گذراندن حداقل پایه دهم دروس حوزه و حتی الامکان سعی شود از معلومات بیشتری برخوردار باشد .

6) توانایی روحی و جسمی در حدی که از عهده مدیریت برآید .

7) ملبس بودن به لباس روحانیت .

8) تاهل و داشتن حد اقل 30 سال سن .

ماده 19 : کسانی که برای مدیریت گزینش می شوند در صورتی که سابقه مدیریت نداشته باشند حتی الامکان به مقدار کافی در کنار مدیران مجرب، کارآموزی عملی خواهند دید .

ماده 20 : احکام مدیران توسط مسؤول واحد امور مدارس ابتدا به صورت آزمایشی برای مدت سه ماه تا یک سال صادر می شود و پس از آن در صورت موفقیت در امر مدیریت ابلاغ یکساله صادر می گردد که برای سالهای بعد هم قابل تمدید خواهد بود .

تبصره : مسؤول واحد امور مدارس هرگاه مصلحت بداند می تواند قبل از انقضای مدت مذکور در مورد نقل و انتقال مدیران مدارس تصمیم گیری کند .

پی نوشت:

1) این آیین نامه در سه فصل و 58 ماده تنظیم شده است که فصلهای اول و دوم و بند الف فصل سوم جهت درج در این شماره آماده گردید و بندهای ب: «اختیارات و وظایف مدیران » ، ج: «معاونان و وظایف آنان » ، د: «اساتید و وظایف آنان » ، ه : «دفتر و وظایف آن » از فصل سوم در شماره آینده منتشر می شود .

2) ر ک: پیام حوزه، شماره اول، ص 12 - 18 .