مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > فرهنگ كوثر > مهر 1376، شماره 7


آفتاب اول مهر

پدید آورنده : پروانه مهولاتی ، صفحه 41

ادب آل الله

تقدیم به دانش آموزان عزیز، که با مهرماه، فصل جدیدی در آموختن علم و کمال را آغاز می کنند...

دوباره از دل مهر، آفتاب می روید به صحن مدرسه گلهای ناب می روید دوباره ذهن کلاس است و درس اول ومشق ز شاخه های قلم، نان و آب می روید دوباره عصمت چادر، دوباره مقنعه ها و حرمت منشی کز حجاب می روید دوباره در دل و اندیشه های نورانی شکوفه های خرد، بی حساب می روید گلاب مدرسه ها بوی خوب قرآن است نهال دانش و دین، زین گلاب می روید به یاد سرخ هزاران شهید مدرسه ها هزار لاله سرخ از کتاب می روید ز غنچه غنچه لبها سؤال می جوشد و از لبان معلم، جواب می روید دوباره مدرسه از خواب می شود بیدار چنین که از دل مهر، آفتاب می روید

فاطمیات

به هنگامی که آن کاشانه می سوخت حرم با استن حنانه می سوخت تمام آفرینش، ناله می کرد ز غم شمع و گل و پروانه می سوخت

در آن شب کل عالم اشک می ریخت ولی الله اعظم اشک می ریخت به زیر خاک پنهان شد چو خورشید ز چشم ماه نم نم اشک می ریخت

علی(ع) بر جسم زهرا آب می ریخت سرشک از دیده در مهتاب می ریخت به روی برگ خونین شقایق علی(ع) دردانه های ناب می ریخت

قم - 25/6/76

«مجید»

1300 عنوان مجله
000,54 عنوان شماره مجله
000,880 عنوان مقاله