مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > پاسدار اسلام > دی 1377، شماره 205


هنگام شنیدن قرآن دانستنی هایی از قرآن

پدید آورنده : ، صفحه 4

«و اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون »(سوره اعراف(7)، آیه 204)و چون قرآن خوانده شود، پس به آن گوش فرادهید و سکوت کنید، تامورد رحمت خداوند قرار گیرید.

انصات: سکوت کردن همراه گوش دادن.

این آیه چنان چه از ظاهرش استفاده می شود، کلی است یعنی هرگاه قرآن تلاوت شود، باید انسان سکوت کند و به آن گوش بدهد تا حقایق ونصایحش را درک نماید و از آن بهره گیرد. البته برخی از راویان اهل سنت و برخی مفسران شیعی نیز، سکوت را مخصوص نماز می دانند وروایت هایی در شان نزول آیه نقل می کنند که ضرورت سکوت کردن و گوش دادن به قرآن در هنگام برپایی نماز را می رساند، ولی از ظاهر آیه چنین ویژگی برنمی آید، گو این که در مجمع البیان از امام صادق علیه السلام روایتی نقل کرده است که کلی بودن این امر ارشادی رامی رساند. آن حضرت چنین می فرماید:

«یجب الانصات للقرآن فی الصلاه و غیرها» باید برای شنیدن قرآن سکوت کرد چه در حال نماز باشد و چه در غیر آن. البته فقها این لفظ «وجب » را حمل بر استحباب نموده اند هرچند بر آن تاکید شده است.

به هر حال آن چه مسلم است باید مسلمانان در هنگام شنیدن آیات قرآن، هم به احترام کلام خدا و هم برای شنیدن و استفاده کردن واحکام الهی را در زندگی خود پیاده کردن و از نصایح قرآن بهره بردن، سکوت کنند و پیام خدا را با گوش جان بشنوند که هیچ سخنی شیرین تر و دلرباتر و زیباتر و مفیدتر و مقدس تر و ارزشمندتر وشیواتر و موثر از سخن خدا نیست.

جدا ما هرچه شکر کنیم برای همین یک نعمت، توان آن را نداریم که خداوند بر ما منت نهاده و ما را مورد لطف و مرحمت خویش قرار داده و با ما سخن گفته است; سخنی که اگر در آن دقت کنیم زندگی دنیا وآخرتمان با سعادت و خوشبختی توام خواهد شد و اگر خدای نخواسته از آن روی برگردانیم و به آن اعراض کنیم و از آن پند نگیریم، دردنیا جز ذلت و خواری و در آخرت جز عذاب دردناک چیزی عایدمان نخواهد شد.

این که در قرآن تاکید شده است که مردم را یادآور کن و تذکر بده برای این است که فراموشی و غفلت در سرشت انسان وجود دارد، هرچندشیاطین انس و جن و نفس اماره همواره او را به غفلت یا تغافل و خودرا به غفلت و جهل زدن وامی دارند؟! پس باید همیشه به قرآن گوش فراداد و همواره قرآن را خواند و شنید و تلاوت کرد و حتی مطالعه نمودتا شیاطین نتوانند انسان را به غفلت اندازند و در منجلاب شهوات وهواهای نفسانی غرق سازند که در نتیجه مورد استدراج قرار گیرد وزیغ و رین بر قلبش نقش بندد تا آن جا که قلبش را مهر زنند «ختم الله علی قلوبهم ».

ما اگر همواره پیام های قرآن را گوش می دادیم، هرگز تن به ذلت وخواری به خاطر زندگی بهتر در این دنیای فانی نمی دادیم و هرگز ازعزتی که خداوند برای ما خواسته است و آن را در خودش و رسولش ومومنین منحصر کرده است «العزه لله و لرسوله وللمومنین » دست برنمی داشتیم و آن قدر زرق و برق مادیات ما را به خود مشغول نمی کردو توصیف و تعریف بیگانگان ما را فریب نمی داد.

اگر ما به نصایح خداوند با دقت گوش می دادیم، هرگز آزادی و استقلال خود را با معیارهای مادی نمی سنجیدیم و برای برقراری روابط بادشمنان دیرینه مان، ذوق زده نمی شدیم و شتابان به سوی تمدن جاهلی گام بر نمی داشتیم.

ما اگر پیام های قرآن را با گوش جان می شنیدیم به جای دست دراز کردن پیش بیگانگان و استعمارگران که ما را فقط برای نوکری می خواهندبا چنگ و دندان از انقلاب خونینمان دفاع می کردیم و برای پشتیبانی کردن از بند بند اصولش که ارزان به دست نیامده، تا مرز از خودگذشتن و به یار پیوستن، به پیش می تاختیم «لعل الله یحدث بعد ذلک امرا».

جوانان غیور ایران اسلامی! اکنون که ماه مبارک رمضان و ماه بهارقرآن و ماه خودسازی فرا رسیده است، فرصت را غنیمت بشمرید و با دیدفهمیدن و درک کردن و استفاده نمودن و در زندگی خود پیاده کردن، به قرآن بنگرید و آن را با دقت بیش تر بخوانید و مطالعه کنید و تفسیرش را از زبان مفسران واقعی اش بشنوید و متذکر شوید که «ان الذکری تنفع المومنین ».