مجلات > ادبیات و هنر > گنجینه > شهریور 1382، شماره 30


کتاب نامه

پدید آورنده : ، صفحه 129

* قرآن مجید.

* نهج البلاغه

24 ـ اخلاق محسنی، ملا واعظ کاشفی، به اهتمام ایم ـ دی، مطبع تیج کمار هندوستان، 1957 میلادی.

25 ـ البلابل القلاقل، ابو المکارم حسنی علوی، انتشارات احیاء کتاب، چ اوّل، 1376.

26 ـ النصایح الکافیه، محمّد بن عقیل حضرمی، ترجمه عزیز اللّه عطاردی، انتشارات عطارد، چ اوّل، 1373.

27 ـ انسانِ کامل، عزیزالدین نسفی، به تصحیح ماژیران موله، انتشارات طهوری، بی تا.

28 ـ پند نامه یحیویه، امیر نظام گروسی، به کوشش سعید وزیری، نشر نقره، چ اوّل، 1366.

29 ـ تاریخ فخری، محمّد بن علی بن طباطبا، ترجمه محمّد وحید گلپایگانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم، 1367.

30 ـ تاریخنامه طبری، گردانیده منسوب به بلعمی، به کوشش محمد روشن، انتشارات سروش، چ دوم، 1378.

31 ـ تریستان وایزوت، ژوزف بدیه، ترجمه دکتر پرویز ناتل خانلری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ چهارم، 1357.

32 ـ تفسیر سوره یوسف، احمد بن محمد بن زید طوسی، به کوشش محمد روشن، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ اول، 1356.

33 ـ تفسیر مجمع البیان، فضل بن علی طبرسی، ترجمه علی کرمی، انتشارات فراهانی، چ اول، 1380.

34 ـ تفسیر منهج الصادقین، ملا فتح اللّه کاشانی، انتشارات اسلامیه، چ پنجم، 1378.

35 ـ دیوان سید حسن غزنوی، انتشارات اساطیر، چ اول، 1360.

36 ـ شرف النبی، ابوسعید واعظ، ترجمه نجم الدین محمود راوندی، به کوشش محمد روشن، انتشارات بابک، چ اول، 1361.

37 ـ عین الحیاة، علامه مجلسی، انتشارات قائم، بی تا.

38 ـ فتوح الحرمین، یحیی لاری، به کوشش رسول جعفریان، انتشارات انصاریان، چ اوّل، 1373.

39 ـ گرسنه، کنوت هامسون، ترجمه دکتر غلامعلی سیار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ دوم، 1357.

40 ـ مجمع البحرین، شمس الدین ابراهیم ابرقوهی، به کوشش نجیب مایل هروی، انتشارات مولی، چ اول، 1364.

41 ـ مرآت الاحوال جهان نما، احمد بن محمّد علی بهبهانی، به کوشش علی دوانی، انتشارات امیر کبیر، چ اوّل، 1370.

42 ـ معارف، سلطان ولد، به کوشش نجیب مایل هروی، انتشارات مولی، چ اول، 1367.

43 ـ مفتاح الفلاح، شیخ بهایی، ترجمه علی بن طیفور بسطامی، انتشارات حکمت، چ چهارم، 1379.

44 ـ مناقب الطاهرین، عماد الدین طبری، به کوشش حسین درگاهی، انتشارات رایزن، چ اوّل، 1379.

45 ـ میراث اسلامی ایران، به کوشش رسول جعفریان، انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، چ اول، 1376.