مشخصات کتاب


نام کتاب : ماخذشناسی قواعد فقهی
بازدید : 135431
تاریخ درج : 1389/2/15
پدیدآورنده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
مترجم / مصحح : -
ناشر : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
محل نشر : قم
سال نشر : 1379
تعداد جلد : 1
صفحات : 352
قطع : وزیری
زبان : فارسی

فهرست مطالب

جستجو

کتابخانه > فقه و احکام دین > ماخذشناسی قواعد فقهی > بخش اول: ماخذشناسی قواعد فقهی > 2 - مقاله ها و پایان نامه ها
2 - مقاله ها و پایان نامه ها[139]

احمدی واستانی، عبدالغنی.

- «اضطرار» . کانون وکلا، سال بیست وچهارم، ش 121وسال بیست وپنجم، ش 124و125.

- «اضطرار - ضرورت، دو موضوع قابل بحث» . کانون وکلا، سال بیست وپنجم، ش 122، ص 19 - 28.

اعتضاد بروجردی، محمد.

- «باب ضمان» . کانون وکلا، سال اول، ش 2، ص 47 - 50.

- «بحث در تلف مبیع قبل از قبض مشتری» . کانون وکلا، سال دوم، ش 16، ص 9 - 14.

- «در باب اقرار» . کانون وکلا، سال چهارم، ش 27.

- «در غرر و دلیل آن» . کانون وکلا، سال اول، ش 11، ص 48 - 51.

- «صحت معاملات» . کانون وکلا، سال اول، ش 4 و سال دوم، ش 9، ص 9 - 13.

- «ضمان در اصطلاح شرع» . کانون وکلا، سال هفتم، ش 42، ص 80 - 84.

- «شرط ضمن العقد» . کانون وکلا، سال اول، ش 5، ص 34 - 37.

امامی، مصطفی.

- «ضمان تلف» . مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال اول، ش 4، ص 51 - 57.

[140]

انشائی، محمدعلی.

- «امور مترتبه بر مقبوض به عقد فاسد» . مجموعه حقوقی، سال دوم، ش 27، ص 28 - 32.

- «الاکراه» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 39و45.

- «در بیان قاعده کل عقد یضمن بصحیحه» . مجموعه حقوقی، سال دوم، ش 17، ص 19 - 22.

ایرانمنش، محمدحسین.

- «تسبیب و اتلاف در فقه اسلامی و قانون مدنی» . مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 6 (1352) ، ص 67 - 84.

ایرانی، سیف الله.

- قاعده ضمان. [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1348.

بهرامی، محمود.

- «بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی قاعده: تدرء الحدود بالشبهات» . فصل نامه دیدگاه های حقوقی، سال دوم، ش 5و6، ص 19 - 56.

بهره ور، ابوالقاسم.

- «ادله اثبات دعوی در اسلام» . کانون وکلا، سال بیست وپنجم، ش 125، ص 55 - 64 وسال بیست وهفتم، ش 130 (1354) ، ص 114 - 123.

پیراسته، غلامعلی.

- موجبات ضمان قهری و مسقطات آن. [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1368.

در این پایان نامه قواعد «علی الید» ، «اتلاف» ، «تسبیب» ، «احسان» ، «استیمان» ، «اذن» ، «اقدام» و «جب» بررسی شده است.

تارا، جواد.

- «الناس مسلطون علی اموالهم» . کانون وکلا، سال اول، ش 10، 11و12؛ سال دوم، ش 10، ص 14 - 27؛ ش 11، ص 21 - 34 و ش 12، ص 22 - 34.

[141]

- «تسبیب و اتلاف» . کانون سردفتران، سال هشتم، ش 10، ص 64 - 66.

توحیدی، علی.

- «راجع به حق مالکیت و قاعده لاضرر» . کانون وکلا، سال اول، ش 8، ص 31 - 36.

تولیت، سیدعباس.

- «بررسی و تحقیق درباره قاعده: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» . فصل نامه دیدگاه های حقوقی، سال اول، ش 3، ص 65 - 83.

جمالی، جمال الدین.

- «اصالة الصحة (قواعد فقه اسلامی)» . کانون سردفتران، سال چهاردهم، ش 9 (1352) ، ص 92 - 96.

- «عقد ضمان» . کانون سردفتران، سال چهاردهم، ش 12 (1352) ، ص 98 - 100.

- «قوانین فقه اسلامی» . کانون سردفتران، سال دهم، ش 1، ص 25 - 27؛ ش 2، ص 41 - 48؛ ش 3و4، ص 25؛ ش 5و6، ص 42 - 43؛ ش 7، ص 25 - 31؛ ش 9. ص 41؛ ش 11، ص 110؛ سال چهاردهم، ش 1، ص 64 - 67؛ ش 2، ص 45 - 49؛ ش 3، ص 45 - 50؛ ش 9، ص 92 - 96؛ ش 11، ص 79 - 81؛ ش 12، ص 98 - 101 و سال پانزدهم، ش 1و4، ص 81 - 83.

جوان، موسی.

- «حق مالکیت و قاعده لاضرر» . کانون وکلا، سال اول، ش 1، ص 9 - 17؛ ش 2، ص 8 - 13؛ ش 3، ص 15 - 17؛ ش 4، ص 37 - 43؛ ش 5، ص 25 - 33؛ ش 9، ص 14 - 21؛ ش 10، ص 34 - 39 و ش 11، ص 42 - 48.

جواهری، محمدحسن.

- اضطرار در حقوق کیفری [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تربیت مدرس، 1371.

چترچی، نوشین.

- قاعده غرور و تتبع کاربرد آن در فقه و قانون مدنی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.

[142]

- «قاعده غرور و کاربرد آن در فقه و قانون مدنی» . رهنمون، ش 7، ص 97 - 113.

حسینی، سیدعلی.

- «عرف در نگاه محقق اردبیلی» . فقه، سال سوم، ش 9 (1375) ، ص 249 - 264.

خرسندیان، محمدعلی.

- قاعده نفی عسر و حرج و کاربرد آن در قوانین ایران [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.

ذاکری، علی اکبر.

- «کاوشی در قواعد فقهی - اجتماعی القواعد و الفوائد شهید اول» . فقه، کتاب اول (بهمن 1372) ، ص 161 - 187.

رازیان، ابوالحسن.

- «در ضمان مثلی و قیمی» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 44، ص 29 - 30.

راشدی فرد، بدری.

- ترجمه تحقیق قاعده فقهی «لا رهن الا مقبوضا» از کتاب «قواعد الفقهیه» تالیف سید حسن موسوی بجنوردی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1373.

رحمانی، محمد.

- «قاعده اضطرار» . فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9 (1376) ، ص 152 - 178.

- «پژوهشی در قواعد فقهی» . فقه اهل بیت، سال دوم، ش 7 (1375) ، ص 163 - 188.

- «معرفی تفصیلی العناوین» . فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9 (1376) ، ص 211 - 235.

نویسنده در این مقاله به توضیح مبسوط قواعدی می پردازد که در کتاب «العناوین» میر عبدالفتاح حسینی مراغی آمده است.

- «قاعده غرور» . فقه اهل بیت، سال سوم، ش 10 (1376) ، ص 168 - 202.

رستمی، عبدالله.

- اکراه در اعمال حقوقی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تربیت مدرس، 1372.

[143]

رهامی، محسن.

- قاعده درء (الحدود تدرء بالشبهات) [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تربیت مدرس، 1369.

زاخری، زین العابدین.

- «اصل تسلیط و لا ضرر در حقوق اسلام» . کانون وکلای آذربایجان، سال چهاردهم، ش 5، ص 35 - 42.

زرین قلمی، سعید.

- اصل برائت و موارد استناد به آن در قوانین موضوعه [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تهران، 1362.

شاملو احمدی، مهدی.

- قاعده نفی سبیل در حقوق اسلامی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهیدمطهری.

شایگان، سیدعلی.

- «اقرار» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 30، ص 1.

- «اکراه» . مجموعه حقوقی، سال دوم، ش 33، ص 2.

شرف الدین، زهرا.

- ترجمه و تحقیق «قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» از کتاب «قواعد الفقهیة» [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1371.

شریعت باقری، محمدجواد.

- ترجمه و تحقیق مباحث اسباب و مسقطات ضمان از کتاب «عناوین» میر عبدالفتاح مراغی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تهران، 1368.

الشریف، محمد مهدی.

- ضمان مقبوض به عقد فاسد در حقوق ایران و حقوق تطبیقی [پایان نامه کارشناسی

[144]

ارشد] . دانشگاه تهران، 1371.

شریعتمداری جهرمی، عبدالرسول.

- «قاعدة الجب» . چاپ اول: قم، الامانة العامة للمؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الاعظم الانصاری، 1373.

(مجموعه مقالات کنگره شیخ اعظم انصاری، مقالات فقهی، ج 1)

شکوایی، شیدا.

- ید اماره مالکیت (تالیف آیة الله بجنوردی) [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1369.

شهیدی، احمد.

- اصل صحت و اصل لزوم عقد [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه شهیدبهشتی، 1359.

شهیدی، مهدی.

- «اقرار غیر مجرد» . مجله قضائی و حقوق دادگستری، ش 1 (1370) .

و مجموعه مقالات حقوقی (مهدی شهیدی) ، چاپ اول: تهران، نشر حقوقدان، 1375، ص 111 - 128.

ضیاء ابراهیمی، عیسی.

- «اصل برائت و موارد اجرای آن» . کانون وکلا، سال هفتم، ش 42.

طالبی، حسین.

- قاعده غرور و موارد استناد به آن در مذاهب خمسه اسلامی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1358.

طاهری، فضل الله.

- «در ضمان» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 31، ص 918 - 920.

طلیعه، منوچهر.

- «گلیتی پلی یا اقرار به مجرمیت در سیستم حقوقی آمریکا» . حقوق مردم، سال هشتم،

[145]

ش 31 (1352) ، ص 24 - 27.

عمید زنجانی، عباسعلی.

- «مدخلی بر قواعد فقهی، تمایز قواعد فقهی از احکام کلیه ادله فقهیه» . مجموعه مقالات حقوقی دانشکده علوم قضایی، ش 1 (1368) ، ص 5 - 8.

عینی، عزیزالله.

- عسر و حرج و نقش آن در روابط موجر و مستاجر [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه شهید بهشتی، 1368.

فتحی پور، علی.

- «قاعده تلف» . کانون وکلا، سال هشتم، ش 47.

فتحی، محمدجواد.

- بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه شهید بهشتی، 1370.

فرخی مقدم، مجید.

- بررسی فقهی و حقوقی قاعده «ما یضمن» [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهید مطهری.

فرسیو، ضیاء.

- «قواعد حقوقی و ضمانت اجرایی آن» . مهنامه قضایی، سال دوم، ش 22 (1346) ، ص 5 - 19.

فریار، حسین.

- «اصل صحت» . نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، ش 6 (1358) ، ص 149 - 182.

قائم فرد، محسن.

- اکراه در امور جزیی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تربیت مدرس، 1371.

[146]

قاضی زاهدی، ریحان الله.

- «ضمان» . کانون سردفتران، سال هفتم، ش 10، ص 44 - 53 و ش 11و12، ص 59 - 67.

قنبری، محمدرضا.

- قاعده تلف مبیع قبل از قبض [پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی] . دانشگاه تهران.

کریمی، عباس.

- ضمان ید غیر حقوقی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه شهید بهشتی، 1368.

کشوری، عیسی.

- «بازتاب قاعده لاحرج در اجاره» . مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 10، ص 92 - 112.

- قاعده عسر و حرج و آثار آن درحقوق مدنی ایران [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تهران، 1373.

گرجی، ابوالقاسم.

- «اصل صحت در عمل غیر» . مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 28، ص 91 - 116.

- «ید مالکی و ید ضمانی» . فصل نامه حق، دفتر9 (1366) ، ص 43 - 70.

لطفی، اسدالله.

- «قاعده لزوم» . فقه، سال چهارم، ش 11و12، ص 338 - 390.

مؤیدی، عیسی.

- «در ضمان قهری» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 46، ص 26 - 30 و ش 47، ص 27 - 30.

محقق داماد، سیدمصطفی.

- «قاعده تحذیر (نقش هشدار در رفع مسئولیت)» . مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 5، ص 7 - 24.

[147]

- «مقبوض به عقد فاسد» . کانون سردفتران، سال چهاردهم، ش 11 (1352) ، ص 79 - 81.

- «ضمان عقدی» . فصل نامه حق، ش 11و12 (1366) ، ص 111و143.

- «ضمانت در تعهدات» . نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 24 (1368) ، ص 107 - 112.

- «اصل لزوم در عقود، و مجاری آن در فقه امامیه» . مجله تحقیقات حقوقی، ش 11 و 12، ص 45 - 79.

مدرس اصفهانی، سیدعلی محمد.

- «بحث در عسر و حرج» . کانون وکلا، سال سیزدهم، ش 75.

- «بحث در قاعده تسامح» . کانون وکلا، سال هشتم، ش 47.

- «بحث در قاعده قرعه» . کانون وکلا، سال هشتم، ش 46.

- «قاعده علی الید» . کانون وکلا، سال پانزدهم، ش 84.

- «قاعده من ملک» . کانون وکلا، سال چهاردهم، ش 82.

- «العقود تابعة للقصود» . کانون وکلا، سال نهم، ش 54.

مدرس، فخر.

- «اصل برائت» . مهنامه قضایی، سال هشتم، ش 89 (1352) ، ص 7 - 10.

مرعشی، سیدمحمدحسین.

- «تحقیق در لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر محقق اردبیلی» . فقه اهل بیت، سال دوم، ش 5و6 (1375) ، ص 157 - 168.

مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن.

- «قاعده تسبیب» . فصل نامه دیدگاه های حقوقی، سال اول، ش 2، ص 1 - 21.

- «قاعده اقرار العقلاء» . فصل نامه حق، ش 4 (1364) ، ص 29 - 38.

[148]

مشکی، سیروس.

- «انصاف و اکراه» . حقوق مردم، سال دهم، ش 39، 40و41 (1354) ، ص 42و45.

- «شرایط تحقق اکراه» . حقوق مردم، سال دهم، ش 37 و 38 (1353) . ص 61 - 63.

- «اکراه، بررسی تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا» . حقوق مردم، سال نهم، ش 35و36، ص 62 - 64.

معرفت، محمدهادی.

- «حدیث لاضرر از دیدگاه امام راحل (س)» . حضور، ش 4، ص 74 - 75.

موحد، احمد.

- قاعده لا ضرر و لا ضرار [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1339.

موسوی بجنوردی، سیدمحمد.

- «دو قاعده فقهی: قاعده تدرء الحدود بالشبهات و قاعده لوث» . فصل نامه حق، دفتر8 (1365) ، ص 11 - 36 و دفتر9 (1366) ، ص 12 - 37.

- «قاعده اقدام» . فصل نامه دیدگاه های حقوقی، سال اول، ش 2، ص 23 - 42.

- «دو قاعده فقهی: الغرور و اصالة الصحة» . فصل نامه حق، دفتر10 (1366) ، ص 12 - 37.

- «و قاعده فقهی (قاعده ید و لا ضرر)» . فصل نامه حق، دفتر9 (1366) ، ص 11 - 42.

- «قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به» . فصل نامه حق، دفتر7 (1365) ، ص 11 - 21.

- «بررسی قاعده فقهی لاضرر به عنوان مدرکی برای مصالح مرسله» . فصل نامه حق، ص 40 - 43.

- «سه قاعده فقهی» . فصل نامه حق، دفتر11 - 12 (1366) ، ص 11 - 42.

این سه قاعده عبارت اند از: «قاعده ما یضمن» ، «الشرط الفاسد لیس بمفسد» و قاعده «نفی عسر و حرج» .

[149]

مهذب، علی.

- «تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه» . مقالات و بررسیها، دفتر32و33، ص 119 - 133.

میرمحمدی، سیدابوالفضل.

- «تسامح در ادله سنن، بحثی در اخبار من بلغ» . مقالات و بررسیها، ش 47 - 48، ص 1 - 17و ش 49 - 50، ص 1 - 18.

- «قاعده لا حرج» . مقالات و بررسیها، ش 43 - 44، ص 1 - 17.

میقاتی، عبدالرحمن.

- قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهید مطهری.

نوری، رضا.

- «اجبار و اکراه در ارتکاب جرم» . مهنامه قضائی، سال نهم، ش 101 (1353) . ص 60 - 65.

- «اقرار یا ملکه دلایل» . مهنامه قضائی، سال سیزدهم، ش 150 (1357) . ص 58 - 65.

یثربی، سیدمحمدعلی.

- تصحیح و تحقیق «قاعده لاضرر» ، از «عوائد الایام» نراقی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران.

یعقوبی، ابوالقاسم.

- «ضمان از دیدگاه شیخ انصاری» . فقه، سال اول، ش 1، ص 215 - 250.

- «ضمان در وجوه شرعی» . فقه، سال اول، ش 3 (1374) ، ص 223 - 286.