مشخصات کتاب


نام کتاب : ماخذشناسی قواعد فقهی
بازدید : 107297
تاریخ درج : 1389/2/15
پدیدآورنده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
مترجم / مصحح : -
ناشر : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
محل نشر : قم
سال نشر : 1379
تعداد جلد : 1
صفحات : 352
قطع : وزیری
زبان : فارسی

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
ماخذشناسی قواعد فقهی
سخنی با خواننده
Collapse درآمدی بر قواعد فقهیدرآمدی بر قواعد فقهی
معنای لغوی قاعده
معنای اصطلاحی قاعده
تفاوت قاعده فقهی و اصولی
فرق قاعده و ضابط فقهی
فرق قاعده و نظریه فقهی
فرق قاعده و مسئله فقهی
تقسیم بندی قواعد فقهی
Collapse تاریخچه قواعد فقهیتاریخچه قواعد فقهی
Collapse 1 - مرحله پیدایش1 - مرحله پیدایش
تقابل قیاس با قاعده
Collapse 2 - مرحله گسترش تطبیق و کاربرد2 - مرحله گسترش تطبیق و کاربرد
الف - توجه به روش اهل بیت علیهم السلام
ب - قاعده شناسی
ج - بررسی های فنی
3 - مرحله تدوین
4 - مرحله رویکرد اخباری گری
Collapse 5 - مرحله پیچیدگی و پختگی5 - مرحله پیچیدگی و پختگی
الف) توجه به سابقه تاریخی قاعده
ب) تعریف قاعده فقهی
ج) نسبت قاعده فقهی با برخی قواعد اصولی
د) قواعد فقهی در کتاب های اصولی
Collapse تاریخچه قواعد فقه در اهل سنتتاریخچه قواعد فقه در اهل سنت
1 - مرحله پیدایش قواعد فقه در اهل سنت
2 - مرحله تدوین
3 - مرحله قانونی شدن قواعد
قواعد نانوشته
منابع قواعد فقهی
منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه
منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت
ضرورت پژوهش در قواعد فقهی
ترتیب ارائه مطالب
Collapse بخش اول: ماخذشناسی قواعد فقهیبخش اول: ماخذشناسی قواعد فقهی
1 - کتاب ها و رساله ها
2 - مقاله ها و پایان نامه ها
Collapse بخش دوم: ماخذشناسی موضوعی قواعد فقهیبخش دوم: ماخذشناسی موضوعی قواعد فقهی
1 - مبادی احکام
2 - قواعد عام
3 - قواعد عبادات
4 - قواعد عقود و ایقاعات
5 - قواعد بیع و خیارات
6 - قواعد ملکیت
7 - قواعد شروط
8 - قواعد ضمان
9 - قواعد اقرار
10 - قواعد وقف، نذر و یمین
11 - قواعد نکاح
12 - قواعد اکل و شرب
13 - قواعد ارث
14 - قواعد حکومت و ولایت
15 - قواعد قضا
16 - قواعد قصاص، حدود و دیات
Collapse بخش سوم: نمایه هابخش سوم: نمایه ها
1 - نمایه الفبایی پدیدآورندگان
2 - نمایه پدیدآورندگان به ترتیب تاریخ وفات
3 - نمایه عناوین آثار
4 - نمایه عناوین قواعد فقهی
کتاب نامه

جستجو

کتابخانه > فقه و احکام دین > ماخذشناسی قواعد فقهی > بخش اول: ماخذشناسی قواعد فقهی > 2 - مقاله ها و پایان نامه ها
2 - مقاله ها و پایان نامه ها[139]

احمدی واستانی، عبدالغنی.

- «اضطرار» . کانون وکلا، سال بیست وچهارم، ش 121وسال بیست وپنجم، ش 124و125.

- «اضطرار - ضرورت، دو موضوع قابل بحث» . کانون وکلا، سال بیست وپنجم، ش 122، ص 19 - 28.

اعتضاد بروجردی، محمد.

- «باب ضمان» . کانون وکلا، سال اول، ش 2، ص 47 - 50.

- «بحث در تلف مبیع قبل از قبض مشتری» . کانون وکلا، سال دوم، ش 16، ص 9 - 14.

- «در باب اقرار» . کانون وکلا، سال چهارم، ش 27.

- «در غرر و دلیل آن» . کانون وکلا، سال اول، ش 11، ص 48 - 51.

- «صحت معاملات» . کانون وکلا، سال اول، ش 4 و سال دوم، ش 9، ص 9 - 13.

- «ضمان در اصطلاح شرع» . کانون وکلا، سال هفتم، ش 42، ص 80 - 84.

- «شرط ضمن العقد» . کانون وکلا، سال اول، ش 5، ص 34 - 37.

امامی، مصطفی.

- «ضمان تلف» . مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال اول، ش 4، ص 51 - 57.

[140]

انشائی، محمدعلی.

- «امور مترتبه بر مقبوض به عقد فاسد» . مجموعه حقوقی، سال دوم، ش 27، ص 28 - 32.

- «الاکراه» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 39و45.

- «در بیان قاعده کل عقد یضمن بصحیحه» . مجموعه حقوقی، سال دوم، ش 17، ص 19 - 22.

ایرانمنش، محمدحسین.

- «تسبیب و اتلاف در فقه اسلامی و قانون مدنی» . مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 6 (1352) ، ص 67 - 84.

ایرانی، سیف الله.

- قاعده ضمان. [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1348.

بهرامی، محمود.

- «بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی قاعده: تدرء الحدود بالشبهات» . فصل نامه دیدگاه های حقوقی، سال دوم، ش 5و6، ص 19 - 56.

بهره ور، ابوالقاسم.

- «ادله اثبات دعوی در اسلام» . کانون وکلا، سال بیست وپنجم، ش 125، ص 55 - 64 وسال بیست وهفتم، ش 130 (1354) ، ص 114 - 123.

پیراسته، غلامعلی.

- موجبات ضمان قهری و مسقطات آن. [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1368.

در این پایان نامه قواعد «علی الید» ، «اتلاف» ، «تسبیب» ، «احسان» ، «استیمان» ، «اذن» ، «اقدام» و «جب» بررسی شده است.

تارا، جواد.

- «الناس مسلطون علی اموالهم» . کانون وکلا، سال اول، ش 10، 11و12؛ سال دوم، ش 10، ص 14 - 27؛ ش 11، ص 21 - 34 و ش 12، ص 22 - 34.

[141]

- «تسبیب و اتلاف» . کانون سردفتران، سال هشتم، ش 10، ص 64 - 66.

توحیدی، علی.

- «راجع به حق مالکیت و قاعده لاضرر» . کانون وکلا، سال اول، ش 8، ص 31 - 36.

تولیت، سیدعباس.

- «بررسی و تحقیق درباره قاعده: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» . فصل نامه دیدگاه های حقوقی، سال اول، ش 3، ص 65 - 83.

جمالی، جمال الدین.

- «اصالة الصحة (قواعد فقه اسلامی)» . کانون سردفتران، سال چهاردهم، ش 9 (1352) ، ص 92 - 96.

- «عقد ضمان» . کانون سردفتران، سال چهاردهم، ش 12 (1352) ، ص 98 - 100.

- «قوانین فقه اسلامی» . کانون سردفتران، سال دهم، ش 1، ص 25 - 27؛ ش 2، ص 41 - 48؛ ش 3و4، ص 25؛ ش 5و6، ص 42 - 43؛ ش 7، ص 25 - 31؛ ش 9. ص 41؛ ش 11، ص 110؛ سال چهاردهم، ش 1، ص 64 - 67؛ ش 2، ص 45 - 49؛ ش 3، ص 45 - 50؛ ش 9، ص 92 - 96؛ ش 11، ص 79 - 81؛ ش 12، ص 98 - 101 و سال پانزدهم، ش 1و4، ص 81 - 83.

جوان، موسی.

- «حق مالکیت و قاعده لاضرر» . کانون وکلا، سال اول، ش 1، ص 9 - 17؛ ش 2، ص 8 - 13؛ ش 3، ص 15 - 17؛ ش 4، ص 37 - 43؛ ش 5، ص 25 - 33؛ ش 9، ص 14 - 21؛ ش 10، ص 34 - 39 و ش 11، ص 42 - 48.

جواهری، محمدحسن.

- اضطرار در حقوق کیفری [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تربیت مدرس، 1371.

چترچی، نوشین.

- قاعده غرور و تتبع کاربرد آن در فقه و قانون مدنی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.

[142]

- «قاعده غرور و کاربرد آن در فقه و قانون مدنی» . رهنمون، ش 7، ص 97 - 113.

حسینی، سیدعلی.

- «عرف در نگاه محقق اردبیلی» . فقه، سال سوم، ش 9 (1375) ، ص 249 - 264.

خرسندیان، محمدعلی.

- قاعده نفی عسر و حرج و کاربرد آن در قوانین ایران [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.

ذاکری، علی اکبر.

- «کاوشی در قواعد فقهی - اجتماعی القواعد و الفوائد شهید اول» . فقه، کتاب اول (بهمن 1372) ، ص 161 - 187.

رازیان، ابوالحسن.

- «در ضمان مثلی و قیمی» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 44، ص 29 - 30.

راشدی فرد، بدری.

- ترجمه تحقیق قاعده فقهی «لا رهن الا مقبوضا» از کتاب «قواعد الفقهیه» تالیف سید حسن موسوی بجنوردی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1373.

رحمانی، محمد.

- «قاعده اضطرار» . فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9 (1376) ، ص 152 - 178.

- «پژوهشی در قواعد فقهی» . فقه اهل بیت، سال دوم، ش 7 (1375) ، ص 163 - 188.

- «معرفی تفصیلی العناوین» . فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9 (1376) ، ص 211 - 235.

نویسنده در این مقاله به توضیح مبسوط قواعدی می پردازد که در کتاب «العناوین» میر عبدالفتاح حسینی مراغی آمده است.

- «قاعده غرور» . فقه اهل بیت، سال سوم، ش 10 (1376) ، ص 168 - 202.

رستمی، عبدالله.

- اکراه در اعمال حقوقی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تربیت مدرس، 1372.

[143]

رهامی، محسن.

- قاعده درء (الحدود تدرء بالشبهات) [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تربیت مدرس، 1369.

زاخری، زین العابدین.

- «اصل تسلیط و لا ضرر در حقوق اسلام» . کانون وکلای آذربایجان، سال چهاردهم، ش 5، ص 35 - 42.

زرین قلمی، سعید.

- اصل برائت و موارد استناد به آن در قوانین موضوعه [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تهران، 1362.

شاملو احمدی، مهدی.

- قاعده نفی سبیل در حقوق اسلامی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهیدمطهری.

شایگان، سیدعلی.

- «اقرار» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 30، ص 1.

- «اکراه» . مجموعه حقوقی، سال دوم، ش 33، ص 2.

شرف الدین، زهرا.

- ترجمه و تحقیق «قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» از کتاب «قواعد الفقهیة» [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1371.

شریعت باقری، محمدجواد.

- ترجمه و تحقیق مباحث اسباب و مسقطات ضمان از کتاب «عناوین» میر عبدالفتاح مراغی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تهران، 1368.

الشریف، محمد مهدی.

- ضمان مقبوض به عقد فاسد در حقوق ایران و حقوق تطبیقی [پایان نامه کارشناسی

[144]

ارشد] . دانشگاه تهران، 1371.

شریعتمداری جهرمی، عبدالرسول.

- «قاعدة الجب» . چاپ اول: قم، الامانة العامة للمؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الاعظم الانصاری، 1373.

(مجموعه مقالات کنگره شیخ اعظم انصاری، مقالات فقهی، ج 1)

شکوایی، شیدا.

- ید اماره مالکیت (تالیف آیة الله بجنوردی) [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1369.

شهیدی، احمد.

- اصل صحت و اصل لزوم عقد [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه شهیدبهشتی، 1359.

شهیدی، مهدی.

- «اقرار غیر مجرد» . مجله قضائی و حقوق دادگستری، ش 1 (1370) .

و مجموعه مقالات حقوقی (مهدی شهیدی) ، چاپ اول: تهران، نشر حقوقدان، 1375، ص 111 - 128.

ضیاء ابراهیمی، عیسی.

- «اصل برائت و موارد اجرای آن» . کانون وکلا، سال هفتم، ش 42.

طالبی، حسین.

- قاعده غرور و موارد استناد به آن در مذاهب خمسه اسلامی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1358.

طاهری، فضل الله.

- «در ضمان» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 31، ص 918 - 920.

طلیعه، منوچهر.

- «گلیتی پلی یا اقرار به مجرمیت در سیستم حقوقی آمریکا» . حقوق مردم، سال هشتم،

[145]

ش 31 (1352) ، ص 24 - 27.

عمید زنجانی، عباسعلی.

- «مدخلی بر قواعد فقهی، تمایز قواعد فقهی از احکام کلیه ادله فقهیه» . مجموعه مقالات حقوقی دانشکده علوم قضایی، ش 1 (1368) ، ص 5 - 8.

عینی، عزیزالله.

- عسر و حرج و نقش آن در روابط موجر و مستاجر [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه شهید بهشتی، 1368.

فتحی پور، علی.

- «قاعده تلف» . کانون وکلا، سال هشتم، ش 47.

فتحی، محمدجواد.

- بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه شهید بهشتی، 1370.

فرخی مقدم، مجید.

- بررسی فقهی و حقوقی قاعده «ما یضمن» [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهید مطهری.

فرسیو، ضیاء.

- «قواعد حقوقی و ضمانت اجرایی آن» . مهنامه قضایی، سال دوم، ش 22 (1346) ، ص 5 - 19.

فریار، حسین.

- «اصل صحت» . نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، ش 6 (1358) ، ص 149 - 182.

قائم فرد، محسن.

- اکراه در امور جزیی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تربیت مدرس، 1371.

[146]

قاضی زاهدی، ریحان الله.

- «ضمان» . کانون سردفتران، سال هفتم، ش 10، ص 44 - 53 و ش 11و12، ص 59 - 67.

قنبری، محمدرضا.

- قاعده تلف مبیع قبل از قبض [پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی] . دانشگاه تهران.

کریمی، عباس.

- ضمان ید غیر حقوقی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه شهید بهشتی، 1368.

کشوری، عیسی.

- «بازتاب قاعده لاحرج در اجاره» . مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 10، ص 92 - 112.

- قاعده عسر و حرج و آثار آن درحقوق مدنی ایران [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشگاه تهران، 1373.

گرجی، ابوالقاسم.

- «اصل صحت در عمل غیر» . مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 28، ص 91 - 116.

- «ید مالکی و ید ضمانی» . فصل نامه حق، دفتر9 (1366) ، ص 43 - 70.

لطفی، اسدالله.

- «قاعده لزوم» . فقه، سال چهارم، ش 11و12، ص 338 - 390.

مؤیدی، عیسی.

- «در ضمان قهری» . مجموعه حقوقی، سال اول، ش 46، ص 26 - 30 و ش 47، ص 27 - 30.

محقق داماد، سیدمصطفی.

- «قاعده تحذیر (نقش هشدار در رفع مسئولیت)» . مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 5، ص 7 - 24.

[147]

- «مقبوض به عقد فاسد» . کانون سردفتران، سال چهاردهم، ش 11 (1352) ، ص 79 - 81.

- «ضمان عقدی» . فصل نامه حق، ش 11و12 (1366) ، ص 111و143.

- «ضمانت در تعهدات» . نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 24 (1368) ، ص 107 - 112.

- «اصل لزوم در عقود، و مجاری آن در فقه امامیه» . مجله تحقیقات حقوقی، ش 11 و 12، ص 45 - 79.

مدرس اصفهانی، سیدعلی محمد.

- «بحث در عسر و حرج» . کانون وکلا، سال سیزدهم، ش 75.

- «بحث در قاعده تسامح» . کانون وکلا، سال هشتم، ش 47.

- «بحث در قاعده قرعه» . کانون وکلا، سال هشتم، ش 46.

- «قاعده علی الید» . کانون وکلا، سال پانزدهم، ش 84.

- «قاعده من ملک» . کانون وکلا، سال چهاردهم، ش 82.

- «العقود تابعة للقصود» . کانون وکلا، سال نهم، ش 54.

مدرس، فخر.

- «اصل برائت» . مهنامه قضایی، سال هشتم، ش 89 (1352) ، ص 7 - 10.

مرعشی، سیدمحمدحسین.

- «تحقیق در لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر محقق اردبیلی» . فقه اهل بیت، سال دوم، ش 5و6 (1375) ، ص 157 - 168.

مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن.

- «قاعده تسبیب» . فصل نامه دیدگاه های حقوقی، سال اول، ش 2، ص 1 - 21.

- «قاعده اقرار العقلاء» . فصل نامه حق، ش 4 (1364) ، ص 29 - 38.

[148]

مشکی، سیروس.

- «انصاف و اکراه» . حقوق مردم، سال دهم، ش 39، 40و41 (1354) ، ص 42و45.

- «شرایط تحقق اکراه» . حقوق مردم، سال دهم، ش 37 و 38 (1353) . ص 61 - 63.

- «اکراه، بررسی تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا» . حقوق مردم، سال نهم، ش 35و36، ص 62 - 64.

معرفت، محمدهادی.

- «حدیث لاضرر از دیدگاه امام راحل (س)» . حضور، ش 4، ص 74 - 75.

موحد، احمد.

- قاعده لا ضرر و لا ضرار [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1339.

موسوی بجنوردی، سیدمحمد.

- «دو قاعده فقهی: قاعده تدرء الحدود بالشبهات و قاعده لوث» . فصل نامه حق، دفتر8 (1365) ، ص 11 - 36 و دفتر9 (1366) ، ص 12 - 37.

- «قاعده اقدام» . فصل نامه دیدگاه های حقوقی، سال اول، ش 2، ص 23 - 42.

- «دو قاعده فقهی: الغرور و اصالة الصحة» . فصل نامه حق، دفتر10 (1366) ، ص 12 - 37.

- «و قاعده فقهی (قاعده ید و لا ضرر)» . فصل نامه حق، دفتر9 (1366) ، ص 11 - 42.

- «قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به» . فصل نامه حق، دفتر7 (1365) ، ص 11 - 21.

- «بررسی قاعده فقهی لاضرر به عنوان مدرکی برای مصالح مرسله» . فصل نامه حق، ص 40 - 43.

- «سه قاعده فقهی» . فصل نامه حق، دفتر11 - 12 (1366) ، ص 11 - 42.

این سه قاعده عبارت اند از: «قاعده ما یضمن» ، «الشرط الفاسد لیس بمفسد» و قاعده «نفی عسر و حرج» .

[149]

مهذب، علی.

- «تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه» . مقالات و بررسیها، دفتر32و33، ص 119 - 133.

میرمحمدی، سیدابوالفضل.

- «تسامح در ادله سنن، بحثی در اخبار من بلغ» . مقالات و بررسیها، ش 47 - 48، ص 1 - 17و ش 49 - 50، ص 1 - 18.

- «قاعده لا حرج» . مقالات و بررسیها، ش 43 - 44، ص 1 - 17.

میقاتی، عبدالرحمن.

- قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) [پایان نامه کارشناسی ارشد] . مدرسه عالی شهید مطهری.

نوری، رضا.

- «اجبار و اکراه در ارتکاب جرم» . مهنامه قضائی، سال نهم، ش 101 (1353) . ص 60 - 65.

- «اقرار یا ملکه دلایل» . مهنامه قضائی، سال سیزدهم، ش 150 (1357) . ص 58 - 65.

یثربی، سیدمحمدعلی.

- تصحیح و تحقیق «قاعده لاضرر» ، از «عوائد الایام» نراقی [پایان نامه کارشناسی ارشد] . دانشکده الهیات دانشگاه تهران.

یعقوبی، ابوالقاسم.

- «ضمان از دیدگاه شیخ انصاری» . فقه، سال اول، ش 1، ص 215 - 250.

- «ضمان در وجوه شرعی» . فقه، سال اول، ش 3 (1374) ، ص 223 - 286.