مقالات متن پژوهی در نشریات (1383) / سفاری، مهسا
منابع : مجله آیینه میراث، شماره 27 | تاریخ درج : ‎1389/2/6 | بازدید : 3932
کلید واژه ها :

اشراق (فصلنامه فلسفی و ادبی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)، دوره جدید، سال اول، شماره اول، پاییز 1383.

پورجوادی، نصراللّه (دکتر)، «نقش آذربایجان در تاریخ فلسفه اسلامی»، صص 100105.

اسدی، حسن، «مروری بر کارنامه سهروردی پژوهی معاصر»، صص 106 109.

ارحمی، مختار «مقایسه حرکت جوهری ملاصدرا و فلوطین»، صص 120127.

طاهری خسروشاهی، محمد، «ابوسعید ابوالخیر به روایت عطار نیشابوری»، صص 140 149.

پژوهش زبان و ادبیات فارسی (فصلنامه پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی)، دوره جدید، شماره 2، بهار تابستان 1383.

اقبالی، ابراهیم، قمری گیوی، حسین، «بررسی روان شناختی سه منظومه غنایی فارسی (خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، ویس ورامین)»، صص 116.

فولادی، علیرضا، «آغاز شعر عرفانی فارسی»، صص 1732.

رضی، احمد، «کلام امام علی(ع) در شعر فارسی»، صص 3344.

گرجی، مصطفی، «تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدی و مدعی با نظر به مؤلفه های گفت و گو»، صص 72 88.

داودی مقدم، فریده، «دیدگاه های سنایی درباره ابلیس»، صص 89 99.

پژوهش های ادبی (نشریه علمی پژوهشی انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی)، سال اول، شماره 4، تابستان 1383.

آیدنلو، سجاد، «نکته هایی درباره تلمیحات شاهنامه ای خاقانی»، صص 736.

احمدزاده هروی، مژده، «تحلیل تجربه زیبانگری در مولوی»، صص 37 58.

پورنامداریان، تقی (دکتر)، حسینی مؤخر، سیدمحسن، «بررسی جنبه های زیباشناختی معارف از دیدگاه صورتگرایی (فرمالیسم)»، صص 59 82.

رضی، احمد (دکتر)، «دیوان حافظ بازترین متن ادبی»، صص 115 130.

سیدالشهدائی، رؤیا، «خوانشی زیباشناسانه از مرگ در شاهنامه فردوسی و مرگ سیاوش»، صص 116144.

پژوهشهای ادبی، سال دوّم، شماره 5، پاییز 1383

حسینی، مریم (دکتر)، «شعوانه پارسا زن عارف شاعر ایرانی قرن دوم هجری»، صص 39 53.

خدایار، ابراهیم (دکتر)، «صدرالدین عینی و بیدل دهلوی»، صص 75 94.

یحیی طالبیان (دکتر) و حسینی، نجمه، «ساختار داستانی زال و رودابه»، صص 95 116.

واعظ، سعید (دکتر)، «پژوهشی در اشعار عربی مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة»، صص 147 165.

پیام بهارستان (نشریه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)، سال چهارم، شماره 42، آذر 1383.

صیدیه، سیمین، «مجموعه اسدآبادی» (اهدایی دکتر اصغر مهدوی به کتابخانه مجلس)، صص 1220؛

«آشنایی با شیوه تصحیح مرحوم جلال الدین همایی در کتاب التفهیم»، صص 2324.

شکراللهی طالقانی، احسان اللّه ، «نقش پایگاه جامع اطلاعاتی نسخ خطی در تدوین تاریخ علم ایران و اسلام با تأکید بر دیدگاه های استاد عبدالحسین حائری»، صص 2631.

فتوحی، محمود (مترجم)، «دستنویس های فارسی در کتابخانه دانشگاهی سوتوزار مارکوویچ»، صص 3236.

ططری، علی، مظفرمقام، احمد، «خاندان امین دارالضرب [بازخوانی چند سند]»، صص 38 48.

ایمانی، بهروز، «شعرهای مجدالدین محمد تبریزی در سفینه تبریز»، صص 50 61.

عبادی، گلنار بوش، ترجمه سارا عبادی، «نسخه پردازی اسلامی»، صص 76 87.

حافظ (ماهنامه پژوهشی، اطلاح رسانی در زمینه ایران شناسی)، شماره یکم، فروردین 1383.

پرهام، مهدی (دکتر)، «گذر زمان و زمان ناپذیری حافظ»، صص 10 11.

دانش پژوه، منوچهر (دکتر)، «نقد و بررسی دیوان اسرار: کلیات اشعار فارسی حاج ملاّ هادی سبزواری»، صص 59 62.

حافظ، شماره دوم، اردیبهشت 1383.

امین، سیّد حسن، «حافظم در مجلسی... (چرا حافظ به «حافظ» تخلص می کند)» صص 5 8 .

مرتضوی، منوچهر (دکتر) «شیوه خاص حافظ»، صص 9 13.

رئیس دانا، فریبرز (دکتر)، «ریاستیزی عاشقانه حافظ»، صص 14 19.

ریاحی، محمدامین (دکتر)، «فردوسی بزرگترین شاعر ایران»، صص 20 22.

فولادوند، عزت اللّه ، «دهقان و نقش او در نگاهداشت و انتقال فرهنگ ایرانی»، صص 3227.

حافظ، شماره سوم، خرداد 1383.

امین، سیدحسن، «حافظ، نهاد فرهنگ ایرانی در زندان زمان و مکان»، صص 5 7.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (دکتر)، «یک اصطلاح موسیقیایی در شعر حافظ»، صص 8 11.

ثروتیان، بهروز (دکتر)، «حافظ، خواجه مصلحت اندیش شیراز»، صص 12 15.

افراسیاب پور، علی اکبر (دکتر)، «نقدی بر گمشده لب دریا» [نوشته دکتر تقی نامداریان]، صص 16 18.

ریاحی، محمدامین (دکتر)، «سال شمار زندگی فردوسی و تدوین شاهنامه»، صص 19 21.

محیط طباطبایی، محمّد، «آغاز و انجام نظم شاهنامه»، صص 22 25.

منزوی، علینقی، «فرهنگ ایرانی در سده های سوم و چهارم هجری»، صص 2629.

حاکمی، اسماعیل (دکتر)، «حافظ و آیین عیاری و جوانمردی»، صص 47 49.

کی منش، عباس (دکتر)، «مرگ در ادب فارسی و عرفان اسلامی»، صص 50 51.

حافظ، شماره چهارم، تیر 1383.

نصر، سیدحسین (دکتر)، «ویژگی های فرهنگ و هنر ایرانی»، صص 5 7.

امین، سیدحسن، «سلامان و ابسال اسطوره ای یونانی در منابع ایرانی»، صص 12 21.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (دکتر)، «اختلاف در نسخه های حافظ»، صص 22 25.

شریعت، محمدجواد، «نقدها را بود آیا که عیاری گیرند» [نقد کتاب گمشده لب دریا، تألیف دکتر تقی پور نامداریان]، صص 26 28.

تکمیل همایون، ناصر (دکتر)، «اندرز نامه نویسی ایرانی» (سخنرانی در بزرگداشت استاد دکتر غلامحسین صدیقی)، صص 4147.

سبزواری، امین الشریعه، «اخلاق امینی اندرزنامه ای از اواخر قاجاریان»، صص 48 51 .

نظمی تبریزی، «از زندگی صائب تبریزی چه می دانیم»، صص 54 55.

حافظ، شماره پنجم، مرداد 1382.

امین، سیّدحسن، «حافظ پژوهی و حافظ پژوهان»، صص 36 39.

محمدی، هاشم (دکتر)، «حافظ شافعی و اشعری»، صص 40 42.

حافظ، شماره ششم، شهریور 1383.

طهماسبی، طغرل، «عبدالقادر مراغه ای، موسیقی دان بزرگ ایرانی»، صص 15 18.

مرتضوی، منوچهر (دکتر)، «نقش بر آب (شرح چند بیت حافظ)»، صص 30 34.

نیکنام، ایرانی، «حافظ، آوازه خوان بود»، صص 35 36.

شریعت، محمدجواد (دکتر)، «نقدی بر حافظ و الهیات رندی» [تألیف دکتر محمود درگاهی]، صص 37 41.

حاکمی، اسماعیل (دکتر)، «شواهدالنبوة عبدالرحمان جامی» [به کوشش، تصحیح، مقدمه و تعلیقات سیدحسن امین]، صص 4647.

ناظر، حجّت حسن، «رازهای یک بنا (تأملی در معنای آرامجای حکیم عمرخیام نیشابوری)، صص 1 5.

حافظ، شماره هفتم، مهر 1383.

خرمشاهی، بهاءالدین، «فال حافظ»، صص 21 26.

مرتضوی، منوچهر (دکتر)، «نقش بر آب» (شرح چند بیت حافظ)، صص 27 39.

محمودی، آزاد، «اصطلاحات خوشنویسی دیوان حافظ»، صص 30 35.

محمدی، هاشم (دکتر)، «حافظ و آیین مزدیسنا»، صص 36 42.

حافظ شماره هشتم، آبان 1383.

حاکمی، اسماعیل (دکتر)، «نگاهی اجمالی به برخی از داستانهای منظوم فارسی»، صص 22 23.

انزابی نژاد، رضا (دکتر)، «جامعه شناسی شعر نظامی»، صص 24 27.

فولادوند، عزت اللّه ، «بیداد محمود غزنوی با کتابخانه ها و خردمندان ری»، صص 28 30.

غنی، قاسم (دکتر)، «ذهن و زبان حافظ در مقایسه با سعدی، مولوی و خیام»، صص 31 33.

شریعت، محمدجواد (دکتر)، «حافظ در تعلیقات اسرارالتوحید، ویراسته دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی»، صص 3437.

موسوی گرمارودی، سید علی (دکتر)، «اصطلاحات خوشنویسی در شعر حافظ»، صص 3840.

کامران، ماشاءاللّه ، «حافظ و قواعد قافیه و ردیف»، صص 41 45.

حافظ، شماره نهم، آذر 1383.

م. فیروز (دکتر)، «قند پارسی در بنگاله (تقلید شاعران هندی از حافظ)»، صص 515.

مولانا، مرتضی، «غزل هندی حافظ (این کار با ثلاثه غسّاله می رود)»، صص 5456.

رهبری، بهمن، «اندیشه دینی حافظ»، صص 57 58.

حافظ، شماره دهم، دی 1383.

امین، سیدحسن، «مولوی و اصالت عرفانی ایرانی اش»، صص 17 25.

شریعت، محمّدجواد (دکتر)، «تقدیم شرح مثنوی به دکتر غلامحسین یوسفی»، صص 26 27.

امینی، اشرف، «وحی با شناخت شهودی و اشاراتی به مثنوی»، صص 28 30.

تکمیل همایون، ناصر (دکتر)، «ایران و تشیّع اشراقی در سروده های اقبال لاهوری»، صص 31 33.

دادبه، اصغر (دکتر)، «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت (خطای قلم صنع در منطق شعر)»، صص 46 50.

برهانی، مهدی، «در جستجوی حافظ»، [اثر رحیم ذوالنّور]، ص 50.

خالدیان، محمدعلی (دکتر)، «اوصاف رندان در شعر حافظ»، صص 52 54.

افراسیاب پور، علی اکبر (دکتر)، «حافظ و روزبهان»، صص 55 56.

حافظ، شماره یازدهم، بهمن 1383.

کی منش، عباس (دکتر)، «نام و نامه سعدی»، صص 20 21.

مهدوی دامغانی، احمد (دکتر)، بازهم «همه گویند، ولی گفته سعدی دگر است»، صص 21 25.

امین، سیدحسن، «سبزواری و جلوه (مقایسه دو فیلسوف عصر قاجار)»، صص 28 30.

افراسیاب پور، علی اکبر (دکتر)، «عرفان سهروردی»، صص 31 32.

پرهام، مهدی (دکتر)، «رندی از شیراز (حافظ چاپ انجوی)»، صص 48 49.

شریعت، محمد جواد (دکتر)، «پیر حافظ و خطاپوشی خدای او»، صص 50 51.

مسعودی فر، جلیل (دکتر)، «شخصیت های مثبت و منفی دیوان حافظ»، صص 52 57.

دانش (فصلنامه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان)، بهار تابستان 1383، شماره 77 76.

جزیره مثنوی: یوسف سینه چاک، به کوشش دکتر نعمت اللّه ایران زاده،»، صص 9 30.

بقایی (ماکان)، محمد (دکتر)، «اقبال و مفهوم سرزمین مادری»، صص 33 40.

مهرالنّساء خان (دکتر)، «تأثیر زبان و ادبیات عربی بر روی زبان فارسی»، صص 41 58.

علوی، سید حمیدرضا، «ابزارها و منابع شناخت در شعر فارسی»، صص 59 76.

صغری بانوشکفته (دکتر)، «مدیریت هنری در دوره کمال الدین بهزاد و تأثیر امیر علیشیر نوایی در شکل گیری مکتب هرات»، صص 77 88.

صافی، قاسم (دکتر)، مختصر سوانح عمری (تحلیلی بر قصیده پیشگویی شاه نعمت اللّه ولی)»، صص 89 96.

غزن ختک (دکتر)، «علامه اقبال و خوشحال خان ختک»، صص 97 102.

مصطفوی، رضا (دکتر)، «گل محمد ناطق مکرانی و اخلاص و ارادتش به حضرت علی مرتضی(ع)»، صص 103 106.

موسوی، سید مرتضی، «ارزش های اخلاقی و انسانی در ادبیات فارسی»، صص 107 118.

همدانی، سید محمدجواد (دکتر)، «حدیث قاهری و دلبری در شعر فارسی اقبال (دیدگاه علامه محمد اقبال درباره صفات جلال و جمال خداوند)»، صص 119 126.

شهلا سلیم نوری (دکتر)، «زبان و هنر و فنون ایرانی در سند»، صص 127 134.

محمدظفر خان (دکتر)، «مثنوی درد و داغ غالب»، صص 193 204.

رمضان بامری، «میرغلام علی آزاد بلگرامی در پرتو سیر و سفرهای او»، صص 205 210.

زبان و ادب (مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی)، سال هفتم، شماره 19، بهار 1383 (ویژه نامه زبان و ادبیات فارسی)

واعظ، سعید (دکتر)، «پژوهشی در اشعار عربی تاریخ جهانگشای جوینی»، صص 1 48.

حسینی، سید محمد (دکتر)، «سلامان و ابسال»، صص 49 61.

مست علی، غلامرضا (دکتر)، «خیال در مثنوی»، صص 101 122.

دشتی، مهدی (دکتر)، «شعر صوفیه، شعر بیداری»، صص 178 189.

شریف نسب، مریم، «بررسی باده در مثنوی مولانا جلال با نگاهی به خمریه ابن فارض»، صص 190 204.

زبان و ادب (مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی)، سال هفتم، شماره 21، پاییز 1383 (ویژه نامه زبان و ادبیات فارسی).

واعظ، سعید (دکتر)، «ابیات عربی نامه های عین القضاة همدانی»، صص 127.

بیات، محمدحسین، (دکتر)، «حقیقت علم و اتحاد عاقل بر معقول از دیدگاه ملاصدرا و دیگر متفکران اسلامی»، صص 28 68.

جعفری لنگرودی، ملیحه، «نمایشی از سکوت در ادب فارسی»، صص 95 119.

جزایری موسوی، فریده، «برخورد اقبال با فرهنگ آلمان (یک مطالعه و بررسی درباره ارتباط و تبادل فرهنگ ها)»، صص 120 146.

ناهاکو تاواراتانی، «سمبل مار در متون کلاسیک ادبیات فارسی»، صص 147 16.

اسپرهم، داوود (دکتر)، «رساله وحدتیّه و رساله تنبیهیّة»، صص 161 173.

علوم انسانی (دانشگاه الزهراء)، ویژه نامه ادبیات فارسی، سال سیزدهم و چهاردهم، شماره 4849، زمستان 1382 بهار 1383.

اسپرهم، داوود، «ارگانومی در شعر حافظ و سعدی»، صص 1 19.

حسینی، مریم (دکتر)، «از غزنه تا شیراز، بحثی در باب تأثیر آثار سنایی غزنوی بر مکتوبات روزبهان بقلی شیرازی»، صص 41 60.

مولایی، محمدسرور (دکتر)، «نیکلسون، نسخه خطی قونیه و تصحیح مثنوی (2)»، صص 119 161.

مباشری، محبوبه، «وحدت قوا در اشعار مولانا (شرح بیتی از مثنوی)»، صص 181211.

فصلنامه مهرگان اسفراین، شماره 5 ، بهار تابستان 1383.

شاهد، احمد، «شیخ احمد ذاکر گورپانی (متوفّی 669 ق)»، صص 94 100.

شاهد، احمد، «رساله نایاب از شمس تبریزی [مرغوب القلوب]»، صص 101 106.

شاهد، احمد، «رساله أسرارالنساء از تألیفات رستم جرجانی»، صص 115 135.

فصلنامه هستی (وابسته به ایران سرای فردوسی)، دوره دوم، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1383.

سپیتمان (= اذکایی)، پرویز (دکتر)، «دین و فلسفه در نزد رازی (قسمت دوم)»، صص 1737.

رضا، فضل اللّه (پروفسور)، «حافظ و تفکر ریاضی (عرفان و جبر و مقابله)»، صص 59 74.

شریعت، محمدجواد (دکتر)، «انواع صفت و کاربُرد آن در دیوان حافظ»، صص 75 88.

ربّانی، زهرا (دکتر)، «تاریخ زبان فارسی در آسیای صغیر»، صص 93 107.

محمدی، علی، «جان باختگان حماسه ملی»، صص 108 115.

م. ع. ا. ن، «خیام در هند (گزارش سفر به همایش بین المللی خیام و هند)»، صص 119 139.

کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال هفتم، شماره 6 (پیاپی 78)، فروردین 1383.

حکمت، نصراللّه (دکتر)، «فلسفه هنر در عرفان ابن عربی»، صص 34 41.

محبتی، مهدی (دکتر)، «عبدالقاهر جرجانی و نظریه ادبیات»، صص 50 61.

مرتضایی، جواد (دکتر)، «خودکامی حافظ»، صص 62 65.

بهفر، مهری، «نقش فرهنگی شاهنامه در ایران قرن بیست و یکم»، صص 66 69.

محمدی، هاشم (دکتر)، «مناظره در ادب پارسی»، صص 70 73.

آیدنلو، سجاد، «کارنامه شاهنامهپژوهی ملک الشعراء بهار»، 74 84.

حسن لی، کاووس (دکتر)، «عمرخیام و هند»، 136 141.

کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال هفتم، شماره 7 (پیاپی 79)، اردیبهشت 1383.

دهقانی، محمد (دکتر)، «دفاع از سنت»، صص 4 5.

لاهوتی، حسن، «فرانکلین د. لوئیس، استاد ادبیات فارسی و مولوی پژوه آمریکایی»، صص 50 53.

میثمی، جولی اسکات، مترجم: منشی طوسی، محمدتقی (دکتر)، «تمثیل باغ و بوستان در شعر حافظ»، صص 80 91.

جوینی، عزیزاللّه ، دکتر «شاهنامه بنداری»، صص 106 11.

آیدنلو، سجّاد، «رهاوردی ایرانی از غرب برای شاهنامه پژوهشی»، صص 126 137.

باقریان موحّد، سیدرضا، «حدیث غربت متون کهن مذهبی»، صص 180 181.

کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال هفتم، شماره 8 9 (پیاپی 80 81)، خرداد تیر 1383.

رجب زاده، هاشم (دکتر)، «آراستن نامه به شعر»، صص 58 71.

آیدنلو، سجاد، «از فردوسی تا موراساکی»، صص 98 107.

جعفری (قنواتی)، محمد، «فلک نازنامه و ادبیات شفاهی ایران»، صص 118 125.

کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال هفتم، شماره 10 (پیاپی 82)، مرداد 1383.

«نظامی در چین (گفتگو با جان هویی)»، صص 4 7.

نجفی، ابوالحسن، «معاشران گره از زلف یار باز کنید» [درباره بیتی از حافظ]، صص 38 41.

عطاری، مهسان، «شب های هزار و یک شب»، صص 60 65.

پایمرد، منصوره، «بازی های زبانی حافظ»، صص 66 73.

ترکی، محمدرضا (دکتر)، «دشواری های دیوان خاقانی، [نقد کتاب دیوان خاقانی شروانی «گزارش دشواری ها» از دکتر میرجلال الدین کزّازی]، صص 94 111.

عرب، سیدحسن، «جمع جامع (معرفی نخستین تصحیح انتقادی جامع العلوم فخرالدین رازی)»، صص 112 115.

شامیان ساروکلایی، اکبر، «اشاره ای به برخی از داستان های سندبادنامه»، صص 116 122.

اکبرزاده، هادی، «گذار از گریوه های هفت شهر عشق [نقد کتاب منطق الطیر به تصحیح و گزارش دکتر رضا انزابی نژاد و دکتر سعید قره بگلو]»، صص 122 129.

کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال هفتم، شماره 11 (پیاپی 83)، شهریور 1383.

«خاطره خیام» [گزارش نشست درباره اندیشه خیامی و خیام با حضور دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن و دکتر بسام علی ربابعه «از کشور اردن»]، صص 3847.

حمیدیان، سعید (دکتر)، «غزل سعدی، عارفانه یا عاشقانه»، صص 48 53.

عابدی، کامیار، «سعدی در آیینه ادب معاصر (تحلیلی تاریخی از یک بی مهری فرهنگی و ادبی)»، صص 54 63.

محبتی، مهدی (دکتر)، «سفر به شهر حقایق (مروری بر ترجمه انگلیسی رساله سیر و سلوک خواجه نصیر طوسی)»، صص 84 87.

روحانی، رضا (دکتر)، «کاری ارجمند اما نه برای همیشه [نقد و بررسی کتاب قرآن و مثنوی اثر دکتر بهاءالدین خرمشاهی و سیامک مختاری]»، صص 88 93.

قیطرانی، ولی، «مبانی فکری نقطویه» [بررسی کتاب جنبش نقطویه اثر علیرضا ذکاوتی قراگزلو، صص 114 119].

پایمرد، منصور، «نگاهی به کتاب حافظ و قرآن» [اثر فتی هوشنگ]، صص 120127.

کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال هفتم، شماره 12، (پیاپی 84)، مهر 1383.

«بهاء ولد، زندگی و عرفان او» [اثر فریتس مایر، ترجمه مریم مشرّف]، گفتگو با حضور دکتر مریم مشرّف، دکتر توفیق سبحانی، دکتر سید محمود یوسف ثانی، صص 413.

مسبوق، سیدمهدی، «سیرو تحول زهدیه سرایی در ادبیات عرب از آغاز تا قرن دوم هجری»، صص 54 61.

نیک منش، مهدی (دکتر)، «منطق الطیر عطّار در لبنان (نقدی بر تحقیق و ترجمه عربی منطق الطیر)»، صص 62 69.

معین زاده، علیرضا، «درباره دیوان غزلیات حافظ خطیب رهبر»، صص 70 75.

یوسفی نکو، عبدالمجید، «مضامین چوبین (نقد و بررسی دیوان مخلص کاشانی)»، صص 110 115.

سادات پزشکی، ناهید (دکتر)، «نگرشی بر تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی»، صص 120 123.

عمرانی، غلامرضا (دکتر)، «معاشران! باهم گره از زلف یار باز کنیم» [درباره بیتی از حافظ]، صص 124127.

مجله دانشکده، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره اول، سال سی و هفتم (پیاپی 144)، بهار 1383، (تخصصی زبان و ادبیات)

ناصح، محمدمهدی (دکتر)، «عشق عذری و شعر عذری با نگاهی به لیلی و مجنون نظامی»، صص 99 117.

علی اکبری، نسرین (دکتر)، «منشأ گفتار فردوسی درباره آفرینش آسمان، ماه، خورشید و زمین»، صص 119 125.

نیک منش، مهدی (دکتر)، «تجلّی مقامه نویسی در بوستان سعدی»، صص 127 143.

مجله مطالعات ایرانی، مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان های ایرانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال سوم، شماره 5 ، بهار 1383.

صرفی، محمدرضا (دکتر)، «مفهوم خرد و خاستگاه های آن در شاهنامه فردوسی»، صص 65 99.

مدبّری، محمود (دکتر)، جعفری کمانگر، فاطمه، «نقش ها و کارکردهای اساطیری کوه در شاهنامه فردوسی»، صص 101 122.

مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان (ویژه نامه تاریخ)، شماره 3637، بهار تابستان 1383.

میرجعفری، حسین (دکتر)، «حمله تیمور به مازندران و عوامل سقوط مرعشیان»، صص 1736.

دهقان نژاد، مرتضی (دکتر)، «تحلیل سقوط قاجاریه با رویکردی به نظریه انحطاط دولت ابن خلدون»، صص 81 96.

سلطانیان، ابوطالب (دکتر)، «غزنویان و شالوده های فرهنگ ایران در شبه قاره هند»، صص 97 110.

نامه فرهنگستان (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، دوره ششم، شماره سوم (پیاپی 23)، تیر 1383.

رضی، احمد، «داستانوارگی تاریخ بیهقی»، صص 6 19.

ذکاوتی قراگزلو، علیرضا، «زادخانِ عیّار در عالم آرای نادری»، صص 36 46.

طاهری، قدرت اللّه ، «نگاهی انتقادی به ساختار داستانی منطق الطیر»، صص 99 111.

ذاکر الحسینی، محسن، «وامق و عَذْرای نامی اصفهانی»، صص 136 139.

ذاکرالحسینی، محسن، «سندبادنامه جلال عضد»، صص 140 143.

آل داود، سیدعلی، «نگاهی به تاریخ جهان از دید دانشمندی مسلمان» [درباره نظام التواریخ بیضاوی]، صص 144 147.

ذاکرالحسینی، محسن، «تبصره بر تبصره (درباره سفینه تاج الدین احمد وزیر)»، صص 148 152.

فاروق حمید، ترجمه عبدالرزاق حیاتی، «فنون قصّه سرایی در مثنوی مولانا جلال الدین رومی: آشفتگی روایی یا توالی منطقی»، صص 171 195.

نامه فرهنگستان (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، دوره ششم، شماره چهارم (پیاپی 24)، آذر 1383.

پورجوادی، نصراللّه (دکتر)، «مناظره شطرنج و نرد (تصنیف حسام صرّاف خوارزمی)»، صص 16 29.

سبزیان پور، وحید، «نگاهی تازه به نظم خون فشان» [درباره ترکیب بند محتشم کاشانی]، صص 74 84 .

معدن کن، معصومه (دکتر)، «سوانح روزگار و زندگی جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی»، صص 85 97.

همایون، سرور، «مثنوی طریق التحقیق از کیست؟»، صص 98 108.

ریکاردو زیپولی، «پژوهش در فنّ قافیه شعر فارسی»، صص 109 113.

اشرف زاده، رضا (دکتر)، «نگاهی به چاپی تازه از منطق الطیر» [تصحیح احمد خاتمی]، صص 115124.

ذاکرالحسینی، محسن، «فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار» [تصحیح علی اشرف صادقی]، صص 128 133.

آل داود، سیّدعلی، «ترکمانان ایران در آستانه ظهور صفویه» [درباره تاریخ عالم آرای امینی، تصحیح اکبر عشیق]، صص 134 138.

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان (ادبیات و زبان)، دوره جدید، شماره 15 (پیاپی 12)، بهار 1383.

آقاحسینی، حسین (دکتر)، ربّانی، رسول (دکتر)، «تحلیلی بر مسائل اجتماعی در نخستین داستان های شاهنامه (داستان های کیومرث، هوشنگ و طهمورث)»، صص 1 22.

ابراهیمی، مختار، «تحقیقی در شعر بازگشت ادبی (و مقایسه آن با شعر خاقانی و حافظ)»، صص 23 40.

حسینی، محمدباقر (دکتر)، «اسباب ظهور ادب عربی در خراسان»، صص 41 67.

دانشگر، محمد (دکتر)، «راز در مثنوی مولانا»، صص 69 86.

صرفی، محمدرضا (دکتر)، «بازتاب باورهای خرافی در مثنوی»، صص 103 128.

طالبیان، یحیی (دکتر)، «قرآن و سبک شخصی ناصرخسرو»، صص 129 151.

نیّری، محمّد یوسف (دکتر)، امینی لاری، لیلا، «وجوه عرفانی قرآن در متون تفسیر، حکمت و ادب فارسی»، صص 179 206.

ارسال نظر