کتاب شناسی توصیفی مدیریت
منابع : فصلنامه معرفت، شماره 17 | تاریخ درج : ‎1388/12/21 | بازدید : 2641
کلید واژه ها :

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

تعداد کتابهایی که طی سالهای اخیر در مورد مدیریت نوشته شده بسیاری زیاد است. و کتابشناسی حاضر تلاش دارد به معرفی برخی از آنها بپردازد. کتبی که معرفی خواهیم کرد شامل زمینه هایی از قبیل اصول مدیریت، رفتار سازمانی، نظریه های سازمان، مدیریت منابع انسانی و دیگر زمینه های مربوط به حوزه مدیریت سازمان می باشد. غالب کتابها به زبان فارسی و انگلیسی تالیف و یا ترجمه و طی پنج سال اخیر چاپ شده اند. جزوه های درسی و مقالات نشریات، خارج از دائره تحقیق این کتابشناسی می باشد. ذیلا با استفاده از روش الفبایی مؤلف به معرفی کتابها می پردازیم:

1- استیفن پی رابینز، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی،تهران، مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی،1374.

این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول کتاب، مدیریت رفتار سازمانی در سطح فردی را بحث می کند. بخش دوم، مدیریت رفتار در سطح گروه و بالاخره بخش سوم، رفتار در سطح سازمان را تجزیه و تحلیل می کند. براین اساس ترجمه این کتاب هم در سه جلد تهیه شده است و هر جلد عهده دار تجزیه و تحلیل رفتار در یکی از سه سطح است. ذیلا به معرفی مطالب هر بخش می پردازیم: بخش اول این کتاب شامل مباحث: رفتار سازمانی چیست، توصیه و پیش بینی رفتار، رفتار سازمانی در سطح جهانی، مبانی رفتار فرد، ادراک و تصمیم گیری فرد، ارزشها، نگرشها و ضایت شغلی مفاهیم اصلی انگیزش، انگیزش از مفهوم تا کاربرد می باشد. در بخش دوم کتاب این مطالب به چشم می خورد: مبانی رفتار گروه، ارتباطات و تصمیم گیری گروهی، رهبری، سیاست و قدرت، تعارض و رفتار بین گروهها. بالاخره بخش سوم کتاب مشتمل بر فصول ذیل می باشد: مبانی ساختار سازمانی، طرح سازمان، سیاست های منابع انسانی و رویه ها، فرهنگ سازمان، تنش کاری، مبانی تغییر و تحول سازمانی، توسعه سازمان.

2- الوانی، مهدی، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران، انتشارات سمت،1369.

مدیر موفق،در عصرما، کسی است که هم از خط مشی های عمومی تاثیرمی پذیرد و هم بر خط مشی ها تاثیر می گذارد و در این تعامل و جریان اثرپذیری و اثرگذاری اهداف سازمان خود را پیش می برد. چنین مدیری، باید از انزوای سازمانی که زائیده بسته پنداری نظام سازمانی است پرهیز نماید و افقهای جدیدی پیش روی خود بگشاید. براین اساس، مؤلف کتاب در هفت فصل به بحث در این زمینه می پردازد. در فصل اول کتاب، خطمشی عمومی از دیدگاه صاحب نظران مختلف تعریف شده است. سپس نقشهای اصلی خطمشی عمومی، ویژگیها و انواع خطمشی ها بیان شده است. فرایند عقلایی خطمشی گذاری عمومی عنوان فصل دوم را تشکیل می دهد. در فصل سوم، فرایند سیاسی خط مشی گذاری عمومی به عنوان جریانی از قدرت و نفوذ درعرصه سیاسی مطرح شده است. فصل چهارم، به توصیف فرایند سازمانی خطمشی گذاری پرداخته و در ضمن آن مدل جدید سازمانی که نشان دهنده ارتباط انواع خط مشی های عمومی با ساختارهای سازمان است ارائه شده است. عناوین فصول باقیمانده کتاب چنین است: نقش ارزشها در خطمشی گذاری عمومی، مشورت و توکل، مشکلات و تنگناهای خطمشی گذاری عمومی و الگوی اقتضایی خطمشی گذاری عمومی.

3- ترنس آر میچل، مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی، ترجمه حسین شکرکن، تهران، انتشارات رشد،1373.

موضوع اصلی این کتاب، که مشتمل بر شش بخش می باشد، این است که رفتار افراد در سازمانها معلول مشترک ویژگیهای شخصی آنان و محیط سازمانی است که در آن قرار دارند. بخش اول و دوم کتاب، در مورد نظریه های سازمانی و خصوصیات فردی است که فرد با خود به محیط سازمان می آورد. به مانند: ادراک و شخصیت، نگرشها و انگیزش. در بخش سوم کتاب، بحث پویایی گروهی، ارتباط ونقشها، هنجارها و پایگاه مطرح می گردد. در بخش چهارم، وصول به اهداف و مقاصد سازمانی مستلزم تصمیم گیری، و قدرت و نظارت، و رهبری می باشد که در سه فصل به توضیح این امور پرداخته شده است. بخش پنجم، مشتمل بر فصول سه گانه عملکرد کارکنان، آموزش و توسعه، و تغییر سازمانی می باشد و تلاش می کند اصولی که در فصول قبل بیان شده را به نحوی که سبب افزایش اثربخشی فردی و سازمانی می شود به کار برد و بالاخره در فصل ششم نیز، دو فصل حمایت سیاسی و چشم انداز سازمانها گنجانده شده است و تلاش می کند دیدگاهی از آنچه را که سازمانی در آینده، با آن مواجه می شود ارائه دهد.

4- جمعی از علماء و دانشمندان، نگرشی بر مدیریت در اسلام، مجموعه مقالات ارائه شده در چهارمین سمینار بین المللی مدیریت اسلامی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم، 1375.

در مقدمه این کتاب گفته شده است که بحث مدیریت یکی از بحثهای کلیدی و کارساز جهان امروز به شمار می رود که نقش آن در پیشبرد و بهبود اداره امور امری مسلم و محسوس است. در این بین در پرتو خود نمایی اسلام در دهه های اخیر تدوین یک نظام مدیریتی نشات گرفته از اصول و ارزشهای اسلام و انجام مطالعات تطبیقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مجموعه مقالات ارائه شده در این بین، بوسیله اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، داخلی و خارجی، تلاشی هر چند کوچک در این جهت می باشد و به موضوعات تخصصی دانش مدیریت در شش بخش می پردازد که به ترتیب عبارتنداز: مدیریت و حکومت، اصول مدیریت، انگیزش، ویژگیهای مدیر، کنترل سازمانی و نیروی انسانی.

5- جی.ام شفریتز و جی استیون آت، دیدگاههای برجسته و مشهور در نظریه سازمان، آمریکا، مؤسسه انتشاراتی بروکس کل، چاپ سوم، 1992. (1)

این کتاب، که به زبان انگلیسی می باشد، کتابی نسبتا جامع در حوزه نظریه سازمان می باشد. به عقیده مؤلفین کتاب، ساخت نظریات جدید سازمانی بدون مطالعه نظریات مدیریت علمی و آراء فایول امکان ندارد. برای درک هر چه بیشتر این نظریات مطالعه گذشته نظریات سازمانی ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه برای نیل به این هدف باید محیط تاریخ و فرهنگی که منجر به آن نظریات شده است نیز مطالعه گردد. زیرا نظریات زائیده شرائط محیطی و فرهنگی خود می باشند و در خلا بوجود نمی آیند. اما در رابطه با سازماندهی کتاب، مؤلفین معتقدند که چون علوم اولیه و ثانویه زیادی در مطالعه آکادمیکی نظریات سازمان دخیل هستند، در نتیجه، نمی توان لیست مشخصی از دیدگاههای شاخض و برجسته در حوزه نظریه سازمان ارائه داد. لکن برای ملاحظه حجم کتاب،رعایت توازن بین مطالب و در نظر گرفتن روند تاریخی مکاتب، مطالب کتاب در هشت فصل تنظیم شده است که هر کدام نظریه ای از سازمان را شرح می دهند، این نظریات عبارتند از:

1- نظریه سازمان کلاسیک 2- نظریه سازمانی نئوکلاسیک 3- دیدگاه رفتار سازمانی، یا نظریه منابع انسانی 4- نظریه سازمانی ساختارگرایی «مدرن » 5- نظریه سازمانی سیستمها، اقتضایی و اکولوژی جمعیت 6- نظریه سازمانی بازار7- نظریه سازمانی قدرت و سیاست 8- نظریه سازمانی فرهنگ سازمانی و مدیریت سمبلیک.

6- دیوید. ای دی سنزو واستیفن پی رابینز، مدیریت منابع انسانی مفاهیم و حقائق مربوط به صحنه عمل، آمریکا، مؤسسه انتشاراتی جان ویلی و پسران، چاپ چهارم، 1994. (2)

این اثر، به زبان انگلیسی بوده و دارای متنی نسبتا ساده و روان می باشد و در شش بخش تنظیم شده است. بخش اول، امور چهارگانه ذیل را بحث می کند: تغییر دنیای کار، وظائف مدیریت منابع انسانی، مروری کامل بر قوانین استخدامی آمریکا و بحثی در باره موارد اخلاقی و حقوق استخدام.

چهار بخش بعدی کتاب به ترتیب: وظایف چهارگانه مدیریت (جذب، آموزش، انگیزش، و حفظ و نگهداری) را توضیح می دهد. مهمترین مباحث این بخشها عبارتند از: برنامه ریزی نیروی انسانی، کارشکافی، فرایند انتخاب، جامعه پذیری کارکنان جدید، آموزش کارکنان و تربیت مدیر، سیستمهای مدیریت برعملکرد کارکنان به منظور منضبط کردن کارکنان، و مدیریت حقوق و دستمزد و بالاخره بخش ششم کتاب، اختصاص به روابط مدیریت و نیروی کار دارد و مشتمل بر دو فصل می باشد: مقدمه ای بر روابط کار و مذاکرات دسته جمعی.

7- رضائیان علی، اصول مدیریت بازرگانی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول،1369.

این کتاب مشتمل بر ده فصل می باشد. نویسنده در مقدمه فصل اول کتاب بیان می دارد که هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی خاص طراحی شده است و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. هدف از تالیف کتاب این است که خواننده را با چهره نوینی از مدیریت که از تکرار نوشته های گذشته عاری باشد آشنا سازد. درنتیجه، بر خلاف معمول دراین کتاب ابتدابه بررسی چگونگی روند شکل گیری سازمانهای صنعتی و بازرگانی می بردازد و در فصول نه گانه دیگراز این امور بحث کرده است: نوآوری، تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت ارتباطات، کنترل و پیوستها.

8- رضائیان علی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،1373.

نویسنده در قسمتی از مقدمه کتاب می گوید: عصر سیستمها پس از جنگ جهانی دوم آغاز می شود. در این هنگام، به جای اینکه یک کل را بر اساس اجزای تشکیل دهنده اش تشریح نمایند، به چگونگی قرار گرفتن اجزاء در کل توجه می شود و بدین وسیله، زمینه کل نگری فراهم شد. این در حالی بود که تفکر رائج قبل از جنگ جهانی دوم، عقیده جزءنگری بود و روش شناسیهای علوم فیزیکی تنها عامل لازم برای توضیح حیات تلقی می شد. به هرصورت، عصر سیستمهای انقلاب ماوراء صنعتی را به ارمغان آورد. این انقلاب مبتنی بر ماشینهای محاسبی بود که ضمن مشاهده گری اطلاعات، اطلاعات را به طور منطقی پردازش و منتقل می کردند. و بدین وسیله امکان مکانیزه کردن تلاشهای ذهنی فراهم شد. این کتاب در دو بخش و مشتمل بر سیزده فصل تنظیم شده است که عناوین مهم آن عبارتند از: ضرورت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، فنون تجزیه و تحلیل، مدلسازی مفهومی اطلاعات، طراحی پروژه، نظریه عمومی سیستمها و شناخت خرده سیستم و ساده سازی الگوی تعاملی آن.

9- رضائیان علی، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،1373.

دراین کتاب برای مطالعه رفتاراز روش تشخیص استفاده شده است. این روش از چهار مرحله تشکیل شده است که عبارتنداز: توصیف، تشخیص، تجویز و اقدام. مطالب کتاب در پنچ بخش تنظیم شده است. بخش اول کتاب، مشتمل بر فصل 1 و 8 می باشد که با عنوانهای رفتار سازمان و الفبای مدیریت درصدد بیان مرحله توصیف می باشد. سه بخش بعدی کتاب که رفتار در سطح فردی، گروهی و سازمانی را تجزیه و تحلیل می کند، مبین مرحله تشخیص می باشد. در بخش مربوط به تجزیه و تحلیل در سطح فردی انگیزش و رفتار، یادگیری و ارتباطات بحث شده است. در بخش رفتار گروهی، این عناوین وجود دارد: کدامین سبک مدیریت، تنش زدایی در مدیریت، شریان حیات مدیریت، و گوش شنوا زیربنای مهارت ارتباطی و بالاخره مباحث نیروی انسانی عاملی استراتژیک، هدف گذاری کمال مدیریت و سازمان و نقش مدیر در مدیریت کار و عملکرد رفتار افراد را در سطح سازمان تجزیه و تحلیل می کند. در این بخش، تجویزهایی برای افزایش اثربخشی سازمان نیز ارائه شده است.

10- ریچارد اسکات، سازمانها، سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز نظریه های سازمانی، ترجمه دکتر حسین میرزایی اهرنجانی و فلورا سلطانی تیرانی، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1374.

این کتاب ترجمه چاپ سوم کتاب ریچارد اسکات می باشد و در دو جلد تهیه شده است. در پیشگفتار مؤلف عنوان شده است که ایشان توجه خاصی به کار جامعه شناسان داشته و لذا در این کتاب سعی کرده است اطلاعات جامع ومنسجمی برای مطالعه جامعه شناختی سازمانها فراهم نماید.

یکی از خصوصیات این کتاب ارائه طرح جدیدی برای طبقه بندی است. مؤلف کتاب بر مبنای سه سطح تجزیه و تحلیل (روانشناسی اجتماعی، ساختاری و اکولوژی) چهار مدل سیستم عقلایی بسته، عقلایی باز، سیستم طبیعی بسته و سیستم طبیعی باز را ارائه داده است. جلد اول مشتمل بر سه بخش می باشد: عنوان بخش اول آشنایی با سازمانها می باشد. بخش دوم مشتمل بر فصول چهارگانه ذیل می باشد: سازمانها به عنوان سیستمهای عقلایی، سازمانها به عنوان سیستهای طبیعی، سازمانهای به عنوان سیستمهای باز، و ترکیب نگرسها. در بخش سوم کتاب نیز این عناوین به چشم می خورد نظریات محیطی و تاسیس سازمانها.

11- ریچارد ال دفت، تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374.

این کتاب مشتمل بر شش بخش می باشد که در دو جلد ترجمه شده است و هر جلد سه بخش از کتاب را پوشش می دهد. بخش اول کتاب مشتمل بر مقدمه ای بر سازمانها و ماهیت نظریه سازمان می باشد. در بخش دوم، مطالبی در مورد مدیریت عالی سازمانی، اهداف و اثر بخشی، و نیز ارتباط با محیط خارجی سازمان ارائه شده است. بخش سوم کتاب نیز، درباره طراحی ساختار سازمان بوده و در آن فصول ذیل گنجانده شده است: سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته درسازمانهای تولیدی، اندازه یا بزرگی سازمان رشد و چرخه زندگی، طراحی ساختار سازمان، و ساختارهای مناسب یا سازمانهای جهانی. در بخش چهارم و پنجم کتاب درباره روندها و فرایند درون سازمان مطالبی ارائه شده است.

و بالاخره، در بخش ششم کتاب درباره رهبری و طرح سازمانهای آینده بحث شده است.

12- سعادت، اسفندیار، فرایند تصمیم گیری در سازمان، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهمن 1372.

مبحث تصمیم گیری همیشه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت، در ادبیات مدیریت مطرح بوده است. هربرت سایمون محققی است که در رابطه با مفهوم و مکانیسم تصمیم گیری مطالعات زیادی انجام داده است. به عقیده ایشان تصمیم گیری و مدیریت دو واژه مترادف می باشند. علاوه بر سایمون، گروه دیگری از صاحب نظران نیز این دو را یکی دانسته و مدیریت را غیراز تصمیم گیری ندانسته اند و معتقدند که انجام وظائفی چون برنامه ریزی، سازماندهی یا کنترل در واقع کاری جز تصمیم گیری در باره نحوه انجام این فعالیت ها نیست.

این کتاب در سیزده فصل مختلف تنظیم شده است. در فصل اول بیشتر مباحث مقدماتی مطرح می شود و در فصول بعد این مطالب مطرح شده است: مدلهای تصمیم گیری، مساله حل می کنیم یا تصمیم می گیریم؟ جستجو برای یافتن راه حل، مفهوم عقلایی و کاربرد آن در تصمیم گیری، نقش شخصیت در تصمیم گیری، نقش محیط در تصمیم گیری، نقش اطلاعات در تصمیم گیری، تصمیم گیری در بحران، نقش مشارکت در تصمیم گیری، تصمیم گیری گروهی، تصمیم گیری و شیوه های رهبری و خلاقیت و نوآوری.

13- مورهد و گریفین، رفتار سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مروارید، 1374.

این کتاب در6 بخش تنظیم شده است و ضمن مطرح کردن آخرین نظریات مطرح شده در زمینه رفتار سازمانی، تمامی موضوعات مرتبط به این حوزه را پوشش می دهد. بخش اول کتاب به معرفی رشته رفتار سازمان پرداخته است و در بخش دوم تحت عنوان ابعاد فردی سازمان این فصول گنجانده شده است: یادگیری، مفاهیم اولیه، انگیزش، مفاهیم پیشرفته، هدفگذاری و پاداشها، و فشار عصبی ناشی از کار در بخش سوم با عنوان مقابله با رفتار سازمان این فصول وجود دارد: طراحی شغل و پویایی نقش، پویایی های گروه، پویاییهای میان گروهی، رهبری، و قدرت سیاست و تضاد. بخش چهارم هم مشتمل بر این فصول است: ساختار بنیادی سازمان، محیط و تکنولوژی، و طرح سازمان و فرهنگ سازمان، بخش پنجم حاوی پنج فصل می باشد، تصمیم گیری و خلاقیت، ارتباطات و پرورش اطلاعات، ارزیابی عملکرد، کار راهه های سازمانی و ابعاد بین المللی سازمانها و بالاخره در فصل ششم بحث تغییر و بهسازی سازمان مطرح گردیده است.

14- نایلی، محمد علی، انگیزش در سازمانها، اهواز، دانشگاه شهید چمران، 1372.

موضوع انگیزش از دیر باز توجه فلاسفه، اندیشمندان و بویژه مربیان بزرگ را به خود جلب کرده است. به جز مطالعات علمی، تجربی در دهه های اخیر بیشتر نگرشها در رابطه با این موضوع بعد فلسفی داشته و الگوی مشخص و فراگیری که مشکلات مسئولان سازمانها را حل کند مطرح نشده است. از اوائل دهه 1960، مسائل انگیزش در سازمانها فکر دانشمندان را به خود جلب کرد. چنین روندی در دهه های 70 و 80 نیز به چشم می خورد. هدف این کتاب آگاهی کلی از دیدگاههای نظری و یافته های پژوهشی و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از نظریه های انگیزشی و همچنین کاربردی ساختن آنها در سازمانها می باشد. مطالب کتاب در هفت فصل ذیل تنظیم شده است: دیدگاههای کلی در انگیزش کار، نظریه های نیاز، نظریه های مقایسه ای،نظریه های خود تنظیمی - فراشناختی، نظریه هاتقویت، رودیکردهای دیگر در انگیزش کارکنان که در این فصل نظریه های ,z,y,x حلقه های کیفیت، نظریه ها بالندگی و... مطرح شده است. عنوان آخرین فصل کتاب نیز افقهای جدید در یکپارچه ساختن نظریه های انگیزش کار می باشد.

15- هارولد کونتز، سیریل اودائل و هاینز ویهریخ، اصول مدیریت، مترجمین محمد علی طوسی، سیدامین الله علوی، علی اکبر فرهنگی و اکبر مهدیان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1370.

این کتاب در دو جلد ترجمه شده است. هر جلد سه بخش را پوشش می دهد. در این کتاب دانش مدیریت بر پایه های وظیفه های برنامه ریزی، سازماندهی، به کار گیری نیروی انسانی، رهبری ونظارت طبقه بندی گردیده است. و در آن فصولی تحت عنوان: مدیریت، علم، نظریه، و عمل، الگوهای تحلیل مدیریت، محیط بیرونی و مدیریت بین المللی، منظور از برنامه ریزی، هدفها، راهبردها و خطمشی ها و تصمیم گیری، سرشت و مقصود از سازماندهی، بخش بندی اساسی، پیوندهای اختیار صف وستاد، نامتمرکز کردن اختیار، هدف تامین و به کارگیری نیروی انسانی، گزینش، تناسب شغل و شاغل ارزشیابی عملکرد و استراتژی طرح دوران خدمت، بهسازی و بهبود مدیریت و سازمانی و مدیریت و عامل انسانی، انگیزش، رهبری، ارتباطات و نظام و فراگرد و نظارت، فنون کنترل و تکنولوژی اطلاعات، برنامه ریزی و نظارت و مدیریت عملیاتی، نظارت همه جانبه عملکرد، و کنترل پیشگیری اطمینان بخش به تفصیل بحث شده است.

16- هنری مینتربرگ، سازماندهی. پنج الگوی کارساز، ترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وزیری سابقی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1371.

نویسنده هدف از تالیف کتاب را این گونه بیان می کند که جهت گیری اکثر نوشته ها و مقالات در مورد طراحی ساختارها و نقش آنها در کارکرد اثربخش سازمان بر پایه «چه هست » می باشد و نه چه «باید باشد». از سوی دیگر، این نوشته ها یکدست و یکپارچه نبوده و در نتیجه، طراحان سازمان نمی توانند آن را یکجا بیابند. لذا بمنظور «یکپارچه کردن پژوهشها» این کتاب نوشته شده است. این کتاب مشتمل بر 12 فصل می باشد.ئص فصلهای 2 تا 5 به بحثهای اصلی (3) طراحی سازمان که قاعده های طراحی نامیده می شوند می پردازد. (4)

فصل شش نیز تحت عنوان طراحی در موقعیتهای گوناگون به تحلیل می پردازد و قاعده های طراحی را در عاملهای موقعیتی گوناگون می گذارد. فصل هفتم تا سیزدهم آمیزه ای از گفتارهای فصلهای پیشین را به نام پیکربندیها ارائه می دهد. این پیکربندیها با نام ساختار ساده، دیوانسالاری ماشینی، دیوانسالاری حرفه ای، دیوانسالاری بخشی در پنج فصل توضیح داده شده اند. و بالاخره فصل سیزدهم کتاب با عنوان «فراسوی پنجگانه ها» وابستگی برجسته میان پنج پیکربندی را می نمایند و به فراسوی آنها می نگرد.

پی نوشتها:

.1992 1- Jay M. Shafritz and J. Steven ott, Classics of organization theory,Brooks/ Cole Publishing Company,

2- David A. DE Cenzo and Stephen P. Robbins, Human resourcemanagement Concepts & Practices, John wiley & Sons, inc, 1994

لازم به ذکر است که این کتاب در چاپهای قبل تحت عنوان ذیل به چاپ رسید است

Personnel/ Human resource Management

3- فصل نخست کتاب مطالبی را برای برانگیختن و آماده کردن ذهن خواننده بیان می کند.

4- این قسمت از کتاب در واقع تحلیل است و به چگونگی ترکیب عنصرهای بنیادین طراحی پرداخته نمی شود.

ارسال نظر