چکیده پایان نامه های قرآنی
منابع : مجله صحیفه مبین ، شماره 18 | تاریخ درج : ‎1388/7/25 | بازدید : 2098
کلید واژه ها :

بنابر خط مشی جدید صحیفه مبین، در هر شماره، چکیده تعدادی از پایان نامه های قرآنی دانشگاهها بویژه دانشگاه آزاد اسلامی عرضه می شود . انعکاس مشخصات اینگونه پایان نامه ها به همراه فهرست مطالب آنها به صحیفه مبین، مایه امتنان است .

سردبیر

جرم و مجازات از دیدگاه قرآن مجید

متدین، حسین، کارشناسی ارشد حقوق قضائی . دانشگاه آزاد اسلامی، شمال . استاد راهنما: انجمنی، جعفر . 1375 .

مطالب این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است . در فصل اول مفهوم حقوق و حقوق جزائی و منابع آن بررسی شده و در فصل دوم اصول کلی حاکم بر حقوق جزائی اسلام نظیر تساوی مجازاتها، قانونی بودن مجازاتها و شخصی بودن مجازاتها موردتحقیق قرار گرفته است . فصل سوم به تعریف جرم از نظر مذهبی و فصل چهارم به معرفی انواع جرایم و مجازاتها از دیدگاه قران اختصاص دارد و سرانجام در فصل پنجم جرایم و اجرای مجازاتها از دیدگاه قرآن مورد بحث واقع شده است .

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و سنت

خندان سیما، الهه، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال .

این پژوهش در هشت بخش با عناوین ذیل تدوین شده است: تعریف امر به معروف و نهی از منکر، اهمیت آن، پیشینه آن در ادیان و جوامع گذشته، زیان ترک آن، دامنه آن، آثار آن، موانع آن و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه روان شناسی .

تسبیح موجودات در قرآن

جعفری، عذرا . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال . استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر . 1374 .

پژوهش حاضر در ده فصل با این عناوین تدوین شده است: واژه شناسی تسبیح و مشتقات آن، چرا خدا را تسبیح می گوییم؟ ابعاد تسبیح، آثار و برکات تسبیح، مواضع تسبیح، تسبیح عمومی موجودات (تسبیح تکوینی)، تسبیح گویان و مراتب تسبیح آنان، نحوه تسبیح موجودات، رابطه تسبیح با مفاهیم دیگر مثل عبودیت و حمد، ابزار تسبیح و آداب آن .

بررسی انتقادی نظرات فخر رازی در مساله ولایت

محمدی، قاسمعلی . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاداسلامی واحداراک . استاد راهنما: گرجیان، محمد مهدی . 1374 .

فخر رازی نویسنده تفسیر مفاتیح الغیب معروف به تفسیر کبیر درباره امامت قائل به انتخابی بودن آن است . در این پایانامه نخست امامت از دیدگاه فریقین بررسی شده، سپس دیدگاه اهل سنت بویژه فخررازی مورد نقد قرار گرفته و شبهات قائلان به انتخابی بودن امامت پاسخ گفته شده است .

بلاغت و فواصل قرآن

طاهرخانی، جواد . کارشناسی ارشد وزبان و ادبیات فارسی . دانشگاه آزاد اسلامی زنجان . استاد راهنما: انصاری، قاسم . 1374 .

پایان نامه حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول با عنوان بلاغت قرآن حاوی این موضوعات است: اعجاز ادبی قرآن، علوم قرآنی، بدایع قرآن و بخش دوم با نام فواصل قرآن این موضوعات را دربردارد: سجع و انواع آن، تاریخ تطور سجع در ادب تازی و پارسی و فاصله در قرآن .

بررسی نقش خودشناسی از دیدگاه قرآن وعترت

اکبرزاده، منیژه . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی اراک . استاد راهنما: گرجیان 1377 .

در این پایان نامه، بر اساس حدیث نبوی «من عرف نفسه فقد عرف ربه » نقش خودشناسی در خداشناسی بررسی شده و اهم مباحث آن به این قرار است: شناخت و امکان و ابزارها و موانع و شرایط آن، خودشناسی و انواع و اهداف و اهمیت و اسباب و موانع و فواید آن، خداجویی و خداشناسی و انگیزه ها و راهها و حدود و آثار آن، خودفراموشی و علل و عواقب آن، خدا فراموشی و علل و آثار آن .

بررسی و تحلیل عقلی رجعت اولیاء بعد از ظهور امام زمان (عج) و تطبیق آن با آیات و روایات

سلمانی ایزدی، صادق . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی اراک . استاد راهنما: راغبی، محمدعلی . 1377 .

اهم مباحث این پایان نامه عبارت است از: تاریخچه بحث رجعت، مساله ایمان به رجعت، جایگاه رجعت در اعتقاد شیعه، بررسی عقلی رجعت، رجعت در امتهای پیشین، رجعت از دیدگاه قرآن، رجعت در احادیث شیعه و دفع شبهات پیرامون رجعت . نویسنده رجعت را از مسلمات شیعه دانسته، لکن نظر به اینکه آن از اصول دین به شمار نرفته، عدم اعتقاد به آن را موجب کفر و خروج از دین نشمرده است .

کرامت نفس در قرآن و حدیث

آزادپور، سکینه . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی اراک . استاد راهنما: راغبی، محمدعلی . 1377 .

موضوعات اصلی پایان نامه حاضر به این قرار است: مفهوم کرامت نفس از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و عرفا، کرامت انسان نسبت به سایر موجودات مثل حیوان و جن و فرشتگان، علل کرامت انسان شامل عقلمندی و علم آموزی و کسب مکارم اخلاقی، موانع کرامت انسان از قبیل دنیاطلبی و غفلت از یاد خدا و طغیان و غرور و ذلت نفس .

تضمین های قرآن در شعر فارسی از قرن ششم تا نهم

عبدی، علی . کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی . دانشگاه آزاد اسلامی دزفول . استاد راهنما; سنگری، محمدرضا . 1377 .

یکی از گونه های تاثیرپذیری از قران تضمین آیات در شعر است که در این پایان نامه به بررسی آن پرداخته شده است . مباحث آن بدین قرارند: سیر تاثیرپذیری شعر فارسی از قرآن، گونه های تاثیرپذیری نظیر تضمین آیات و بکارگیری اصطلاحات و واژگان قرآنی، میزان حضور تضمین در انواع ادبی اعم از حماسی و غنائی و تعلیمی، حضور تضمین در قالبهای مختلف شعر فارسی، دلائل بکارگیری تضمین های قرآنی، داستانهای قرآنی در گستره تضمین ها، شیوه های تغییر و تحول در آیات تضمین شده، نمادگرایی در استفاده از تضمینها، اهمیت شکل نوشتاری و ظاهر واژگان قرآنی در تشبیهات، تضمینها در دائره شعر هر یک از شاعران آتی: خاقانی، سنائی، نظامی، مولوی و سعدی .

تاثیر قرآن و حدیث در مثنوی هفت اورنگ جامی

یگانی خطبه سرا، مهدی . کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی . دانشگاه آزاد اسلامی زنجان . استاد راهنما: انصاری، قاسم . 1375 .

این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است . در بخش اول چهار مبحث کلی به این شرح آمده است: اهمیت قرآن و احادیث و سابقه تاثیرپذیری شعرا از آنها، شرح احوال و آثار نورالدین عبدالرحمن جامی، بحثی درباره داستان رمزی سلامان و ابسال و نظرهای مختلف بزرگان درباره آن، و اشکال تاثیرپذیری جامی از قرآن واحادیث و در بخش دوم ابیاتی از مثنوی هفت اورنگ جامی که متاثر از قرآن و حدیث است، در هفت فصل با این عناوین آورده شده است: سلسلة الذهب، سلامان و ابسال، تحفة الاحرار، سبحة الابرار، یوسف و ذلیخا، لیلی و مجنون و خردنامه اسکندری .

تنظیم خانواده از دیدگاه قرآن و روایات

قادری، طوبی . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال . استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر . 1373 .

موضوع این تحقیق کنترل نسل است و مباحث آن عبارتند از: 1) نهضت کنترل نسل در غرب: هدف آن، دلائل موفقیت، تایج حاصل، اقدامات لازم، کشورهای دارای این خطمشی; 2) کنترل نسل در اسلام: حکم آن، آثار سوء، بررسی دلائل معتقدان، شواهد موجود در مدارک اسلامی در مورد تشویق به تکثیر نسل و جز آنها .

تحقیقی در حروف مقطعه قرآن

معماریان، محبوبه . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال . استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر . 1374 .

مباحث اصلی این تحقیق در سه فصل آمده است: در فصل اول تعریف حرف و حروف مقطعه و حروف مقطعه در قرآن و در فصل دوم نظرهای مختلف درباره حروف مقطعه آغاز برخی از سوره ها بررسی شده است; نظیر اینکه این حروف از متشابهات قرآن است یا وسیله تنبیه کفار یا اسامی خداوند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم ، قرآن و سوره های قرآن یا سوگندهای الهی و یا دلیل اعجاز قرآن; در فصل سوم حروف مقطعه هر یک از سوره ها بطور جداگانه بررسی شده است .

روش استدلال و احتجاج در قرآن

بهرامی نسب، سهیلا . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال . استاد راهنما: پهلوان، منصور . 1374 .

در این تحقیق نخست واژه های مرتبط با موضوع مانند حکمت، موعظه، جدال، بینه، حجت و برهان در لغت و قرآن بررسی شده، سپس طی دو فصل احتجاجات قرآنی شرح داده شده است . در فصل اول احتجاج خدای تعالی در موضوعات توحید و معاد و در فصل دوم احتجاجات ده تن از پیامبران علیه السلام آمده است . آنان عبارتند از: نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، یوسف علیه السلام، شعیب علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و پیامبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم .

ترجمه و نقد کتاب «آیة التطهیر»

نصرالله، سعیده . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال . استاد راهنما: آیة الله زاده شیرازی، سیدمرتضی .

در این پایان نامه نخست موضوعاتی کلی پیرامون امامت اهل بیت علیه السلام; مطرح شده است; نظیر احادیث ثقلین، سفینه و مدینة العلم، آیه اکمال و عصمت اهل بیت علیه السلام; سپس مباحثی درباره آیه تطهیر آمده است; مثل توجیه فخررازی، شبه انعدام اختیار در معصومین علیه السلام، آل و اهل در لغت و حدیث و سیاق آیه کریمه .

امثال قرآن و بررسی مضامین آن در دوران جاهلیت و زبان فارسی

پیام، رحیمه . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال . استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر . 1374 .

این پژوهش در پنج فصل با مباحث ذیل تدوین شده است: فصل اول: پیرامون مثل شامل مثل در لغت، معنای ضرب المثل یا مثل سائر، فوائد مثل، انواع مثل و مثل نزد عرب زبانان و فارسی زبانان; فصل دوم، مثل در قرآن حاوی هدف قرآن از بیان مثل، نحوه ذکر مثل در قرآن، معانی مثل در قرآن، ارزش علم امثال و اقسام امثال قرآنی; فصل سوم، امثال سائره و امثال کامنه قرآن با ذکر موارد; فصل چهارم، بررسی مضامین امثال قرآن در ادب فارسی و سرانجام فصل پنجم، امثال واضحه قرآن .

سوگندهای قرآن

چناری، فریبا . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال . استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر .

مباحث این پایان نامه عبارتند از: تاریخچه سوگند، معنای لغوی و اصطلاحی قسم، شرایط سوگند از نظر فقهی، ادوات سوگند، موارد جواب سوگند، آثار دانشمندان در زمینه سوگندهای قرآن، موارد سوگند در قرآن، انواع سوگند در قرآن و آیات حاوی واژه قسم و مشتقات آن .

وجوه خطابات قرآن

کرمیان، فاطمه . کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمال . استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر . 1376 .

این پایان نامه مشتمل بر هشت فصل با مباحث ذیل است: واژه خطاب در لغت و اصطلاح و آیات قرآن، عمومیت خطابات قرآن، انواع خطابهای قرآنی، اسلوبهای خطاب از نظر علم بلاغت، خطابات قرآنی مصدر به یاء نداء، خطابات تعجیزی قرآن نظیر خطابات در آیات تحدی، خطابات عتاب آمیز به پیامبران در قرآن و خطابات خداوند به موجودات دیگر .

ارسال نظر