مشخصات کتاب


نام کتاب : معراج السعادة
بازدید : 720136
تاریخ درج : 1389/2/25
پدیدآورنده : نراقی، احمد
مترجم / مصحح : -
ناشر : انتشارات هجرت
محل نشر : قم
سال نشر : 1378
تعداد جلد : 1
صفحات : 797
قطع : وزیری
زبان : فارسی

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
معراج السعادة
Collapse مقدمهمقدمه
Collapse زندگینامه و آثار مرحوم ملا احمد نراقیزندگینامه و آثار مرحوم ملا احمد نراقی
نقش مرحوم حاج ملا احمد نراقی در جنگ دوم با روسیه تزاری
پدر مرحوم نراقی
اساتید مرحوم نراقی
مشایخ روایتی ملااحمد نراقی
شاگردان ملااحمد نراقی
تالیفات مرحوم نراقی
فرزندان مرحوم نراقی
وفات مرحوم نراقی
کتاب معراج السعادة
در مورد چاپ کتابی که پیش رو دارید این کارها انجام شده
مصادر مقدمه
مقدمه مولف
Collapse باب اولباب اول
فصل اول: شناختن نفس مقدمه شناختن خدا
تاثیر شناختن نفس در تهذیب اخلاق
فصل دوم: ترکیب انسان از جسم و نفس
فصل سوم: راه شناختن نفس
فصل چهارم: حقیقت و ماهیت آدمی
فصل پنجم: سیر به عالم بالا با جنبه روحانی
فصل ششم: لذت و الم جسم و روح
فصل هفتم: مفاسد بیماری نفس و فوائد صحت آن
علم بدون تزکیه، علم نیست
توجه به صحت جسم، و غفلت از صحت و روح
فصل هشتم: حصول ملکات نفسانیه به تکرار اعمال
فصل نهم: فایده علم اخلاق و برتری آن بر سایر علوم
فصل دهم: تهذیب اخلاق و ثمره آن
سعید مطلق کیست
Collapse باب دومباب دوم
فصل اول: قوای چهارگانه و تبعیت سایر قوا از آنها
اما این چهار سرهنگ
قوه عاقله
فصل دوم: لذت و الم قوای چهارگانه
منحصر نبودن لذات در لذات جسم
سعی در استیلای قوه عاقله بر سایر قوا
فصل سوم: قوای چهارگانه سر منشا نیکیها و بدیها
شأن قوای چهارگانه
فصل پنجم: کارفرمائی قوه عامله
فصل ششم: اجناس صفات رذیله
فصل هفتم: مقابل هم بودن اوصاف رذیله و صفات فاضله
فصل هشتم: مشتبه شدن صفات رذیله به صفات حسنه
Collapse باب سومباب سوم
فصل اول: حفظ تعادل اخلاق حمیده
شباهت علم اخلاق به علم طب
فصل دوم: مقدمات تزکیه نفس
فصل سوم: تشخیص امراض نفسانی
اسباب امراض نفسانی
راه معالجه امراض نفسانی
Collapse باب چهارمباب چهارم
اخلاق حسنه و ذمیمه و فواید و مفاسد آنها
Collapse مقام اول: عدالتمقام اول: عدالت
فصل اول: در بیان آن چه متعلق است به قوه عامله
اقسام و درجات عادل
فصل دوم: اقسام عدالت
فصل سوم: عدالت سر منشا کمال و سعادت
فصل چهارم: اتصاف مصلح به عدالت
Collapse مقام دوممقام دوم
در بیان معالجه اخلاق ذمیمه که متعلق است به قوه عاقله
معالجه جربزه و جهل و تحصیل ضد آنها
فصل پنجم: حکمت در مقابل جربزه و جهل
شرافت و فضیلت علم و علماء
آداب و شروط تعلم
آداب تعلیم
علم اصول عقاید
احتراز از معاصی سبب اعتقاد جازم
تلقین ترجمه عقائد به اطفال
وجوب عینی علم اخلاق
علم مقدمه عمل
جهل مرکب
شک و حیرت
یقین و اقل مراتب آن
علامات صاحب یقین
مراتب یقین
شرک و اقسام آن
توحید و اقسام آن
مراتب توحید و اثرات آن
علائم ترقی در مراتب توحید
آشنائی با اسرار ملک و ملکوت
صفت چهارم: خواطر نفسانی و وساوس شیطانی
افکاری که دل را مشغول می کند
اقسام الهام و وسوسه و علامات آنها
مضرات وساوس شیطانی و خواطر نفسانی
معالجه امراض نفسانی
غفلت از خدا سبب وسوسه شیطان
ذکر قلبی مانع وساوس و خواطر
فایده: کیفیت سد ابواب خواطر، و رفع وساوس
خواطر و افکار محموده و اقسام آنها
تدبر در آفرینش اقلیم وجود
حکمت الهی در خلقت پشه و زنبور
قدرت نمائی حق در خلقت انسان
تفکر در استخوانها و رگهای بدن
تامل در عجایب استخوان سر
نگاهی به اسرار چشم و نقش آن
در عجایب گوش
حکمتهای نهفته در صورت انسان
دستگاه گوارش بدن
دستگاه گردش خون
نگاهی به چگونگی خلقت دستها و انگشتان
ترکیب مخصوص آفرینش پای آدمی
حکمت الهی در غذا و تربیت نوزاد
نقش قوه خیالیه و واهمه و عاقله
آیات آفاق: مشاهده قدرت پروردگار در کره زمین
انواع گیاهان و فوائد آنها
درختان و شکوفایی آنها
اصناف حیوانات
عجایب دریاها
تفکر در کرات آسمانی
عظمت آسمانها
تفکر در اعمال و افعال خود
مکر و حیله
طریقه خلاصی از مکر و حیله
Collapse مقام سوممقام سوم
تهور
جبن
خوف و اقسام آن
انواع خوف مذموم
علل خوف از مرگ
اطمینان قلب و طریقه تحصیل آن
ایمنی از مکر خدا
فصل اول: سبب ایمنی از مکر الله
فصل دوم: خوف از خدا و انواع آن
فصل سوم: مکروهاتی که سر منشا خوف و ترس است
خوف از سوء عاقبت
فصل چهارم: خوف از خدا عالی ترین درجه خوف
فصل پنجم: کیفیت تحصیل صفت خوف از خدا - جل جلاله -
علت نترسیدن از سوء خاتمه
راه محافظت خاطر از معاصی در وقت مردن
آیات و اخبار در فضیلت رجاء
اموری که وسیله نجات مؤمنین است
رجاء و امیدواری بدون طاعت
خوف اصلح است یا رجاء؟
طریقه تحصیل رجاء
ضعف نفس و معالجه آن
قوت نفس و طریقه تحصیل آن
دنائت همت و مذمت آن
بی غیرتی و بی حمیتی و مذمت آن
غیرت در دین و ناموس
غیرت در اولاد و تربیت آن
غیرت در مال
عجله و شتابزدگی و مذمت آن
وقار و طمانینه
سوء ظن و بد دلی به خدا و خلق
طریقه معالجه بدگمانی به خدا و خلق
حسن ظن به خدا و خلق
غضب و اسباب آن
غضب مفرط و مفاسد آن
معالجه غضب
حلم و کظم غیظ
در صدد انتقام بودن و مذمت آن
عفو و بخشش و فضیلت آن
صفت یازدهم: غلظت و درشتی در گفتار و کردار
شرافت مدارا کردن با مردم
صفت دوازدهم: کج خلقی
معالجه کج خلقی
صفت سیزدهم: عداوت و دشمنی
معالجه عداوت و دشمنی
مذمت ضرب، فحش، لعن و طعن
نفرین به مسلمان
صفت چهاردهم: عجب و خود بزرگ بینی و مذمت آن
عجب، سرمنشا آفات و صفات خبیثه دیگر
معالجه مرض عجب
معالجه تفصیلی مرض عجب
علاج عجب به علم
علاج عجب به عبادت و طاعت
علاج عجب به ورع و تقوی و نحو اینها
علاج عجب به حسب و نسب
علاج عجب به جمال
در علاج عجب به مال
علاج عجب به قوت و قدرت خود
علاج عجب به جاه و منصب و نحو اینها
علاج عجب به عقل و زیرکی خود
شرافت شکسته نفسی و حقیر شمردن خود
صفت پانزدهم: کبر و فرق آن با عجب
متکبرین در روز قیامت
فصل: اقسام تکبر و درجات متکبرین
طریقه معالجه تکبر
علائم و نشانه های تکبر و تواضع
تواضع و فروتنی
مذموم بودن ذلت و خواری
صفت شانزدهم: افتخار (فخر) و مذمت آن
صفت هفدهم: بغی و سرکشی و علاج آن
صفت هیجدهم: خودستایی
صفت نوزدهم: عصبیت
صفت بیستم: کتمان حق و مذمت آن
انصاف
صفت بیست و یکم: قساوت قلب و سخت دلی و علاج آن
Collapse مقام چهارممقام چهارم
Collapse مطلب اول: دو جنس صفات خبیثه متعلقه به قوه شهویه، و ضد آنهامطلب اول: دو جنس صفات خبیثه متعلقه به قوه شهویه، و ضد آنها
فصل اول: مذمت شره و مفاسد شکم پرستی
ثمرات گرسنگی
مفاسد پیروی از شهوت فرج
فصل دوم: مذمت خمود و فواید نکاح
فصل سوم: عفت، ضد شره و خمود
Collapse مطلب دوم: سایر صفاتی که متعلق است به قوه شهویهمطلب دوم: سایر صفاتی که متعلق است به قوه شهویه
صفت اول: محبت دنیای دنیه و بیان این صفت
حقیقت دنیا فی نفسه
حقیقت دنیا در حق بندگان
تقسیم دنیا به مذموم و غیر مذموم
مذمت دنیا و بی ارزشی و بی اعتباری آن
چیزهایی که دنیا را به آنها تشبیه کرده اند
بیان دنیای ممدوح و مذموم
اقسام آنچه در دنیا هست
فقر و غنا و حالتهای آنها
مذمت مال و مالداری
مدح مال
مفاسد مال
فواید مال
طرق رهایی از مفاسد مال
زهد و فضیلت آن
زهد و زاهد از دیدگاه آیات و روایات
نگاهی بر زهد پیامبر (ص) و علی (ع)
درجات و اقسام زهد
زاهد حقیقی و علائم او
صفت دوم: مفاسد غنا و بی نیازی
فقر و اقسام آن
فضیلت و شرافت فقر و فقرا
فضیلت فقیر صابر و راضی، بر غنی شاکر و سخی
فضیلت فقیر حریص بر غنی حریص
فرق بین فقیر و گدا و مذمت تکدی
اقسام احتیاج آدمی و کیفیت سؤال کردن در آنها
صفت سوم: حرص و مفاسد آن
ملکه قناعت
طریقه معالجه صفت حرص، و تحصیل ملکه قناعت
صفت چهارم: طمع و مفاسد آن
شرافت استغنا و قطع طمع
صفت پنجم: بخل و مذمت آن
فضیلت سخاوت
ایثار، بالاترین مرتبه سخاوت
معالجه مرض بخل
چگونگی مصرف مال
Collapse نکات باطنیه سخاوتنکات باطنیه سخاوت
اول: زکاة
اسرار وجوب زکاة
دوم: آداب انفاق کننده
علاج منت گذاردن و ایذای فقیر
آداب انفاق شونده
خمس
نفقه اهل و عیال
صدقات مستحبه
هدیه
مهمانی کردن و آداب آن
آداب میهمان
حق معلوم، و حق حصاد
قرض دادن
مهلت دادن قرض دار
اعانت مسلمین نمودن
حفظ آبرو و دفع شر اشرار
ساختن مسجد، مدرسه و پل
مال حرام خوردن
اموال حلال و حرام و مشتبه و درجات آنها
فرق بین هدیه و رشوه
فضیلت اجتناب از مال حرام
مداخل مال حلال
اصناف دزدان و گدایان
خیانت و عذر در مال
خوض در باطل
سخن بی فایده گفتن
خاموشی و ترک سخنان لغو و بی فایده
Collapse مقام پنجممقام پنجم
حسد و مفاسد آن
حسود سود نمی برد
مراتب حسد
موجبات حسد
حسدورزی هر صنفی به صنف خود
محبت دنیا منشا همه اسباب حسد
معالجه مرض حسد با علم و عمل
حسد مایه ضرر دنیوی حاسد است نه محسود
دو قسم حسد مذموم و حرام
مدح و فضیلت نصیحت و خیر خواهی
صفت دوم: اهانت و تحقیر نمودن بندگان خدا و مذمت آن
تعظیم و احترام کردن به بندگان خدا و فضیلت آن
احترام پیران
احترام سادات
صفت سیم: ظلم و مفاسد آن
برگشت اثر هر ظلمی، به خود ظالم یا به اولاد او
پاسخ ظالم در روز قیامت!!!
آه مظلوم
اعانت به ظالم و راضی به فعل او شدن
عدالت و فضیلت آن
فواید دنیوی عدالت
آثار و لوازم عدالت
حکایت دادرسی نمودن سلطان محمود غزنوی
حکایت دادرسی سلطان ملک شاه
معالجه مرض ظلم و تحصیل ملکه عدالت
صفت چهارم: ترک اعانت مسلمین و عدم اهتمام در امور ایشان
اهتمام در ثواب قضای حوائج مسلمین و اعانت بر ایشان
ثواب اعانت بر مسلمین و برآوردن حاجات ایشان
صفت پنجم: کوتاهی و مسامحه کردن در امر به معروف و نهی از منکر
اهتمام در امر به معروف و نهی از منکر
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن
شرایط آمر و ناهی
شرایط امر و نهی شونده
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
مختصری از محرمات شایعه در میان مردم
صفت ششم: مذمت قهر کردن و دوری از برادران دینی
فضیلت و ثواب آشتی و الفت
صفت هفتم: قطع صله رحم و اسباب آن
وجوب و فضیلت صله رحم و فواید آن
مراد از رحمی که صله آن واجب و قطع آن حرام است
صفت هشتم: عقوق والدین و مذمت آن
فضیلت نیکی به والدین
حقوق همسایگان
صفت نهم: مذمت عیبجوئی کردن
فضیلت عیب پوشی کردن
چون برآید از بدان نیکی و از نیکان بدی
صفت دهم: مذمت فاش کردن راز مردم و فضیلت راز داری
صفت یازدهم: سخن چینی و نمامی و مفاسد آن
اعتنا نکردن به سخن نمام
صفت دوازدهم: افساد میان مردم و ذم و عقاب آن
اصلاح میان مردم و فضل و ثواب آن
صفت سیزدهم: شماتت کردن
صفت چهاردهم: مراء و جدال و مخاصمه
ممدوح بودن خصومت در حق شرعی
صفت پانزدهم: سخریه و استهزاء کردن
صفت شانزدهم: مزاح و خنده و بذله گویی و شوخی کردن
Collapse صفت هفدهم: معنی و حقیقت غیبتصفت هفدهم: معنی و حقیقت غیبت
فصل اول (حقیقت غیبت)
غیبت به غیر زبان
شنونده غیبت نیز حکم غیبت کننده را دارد
فصل دوم: آیات و اخبار وارده در حرمت و مذمت غیبت
فصل سوم: معالجه اجمالی مرض غیبت
معالجه تفصیلی مرض غیبت
فصل چهارم: مواضعی که غیبت در آنها جایز است
مواضعی که بعضی از علما، حکم به تجویز غیبت کرده اند
فصل پنجم: شرافت ستایش و مدح مسلمین
Collapse صفت هیجدهم: دروغ گفتنصفت هیجدهم: دروغ گفتن
مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است
توریه کردن
دروغهای حرامی که مردم در آنها سهل انگارند
اجتناب از کذب، و طریقه خلاصی از آن
دروغ گفتن مایه رسوایی
صدق و راستگویی
کذب در کردار و اعمال
کذب در اخلاق و مقامات دین
مفاسد و آفات زبان
صمت و خاموشی ضد آفات و مفاسد زبان
صفت نوزدهم: حب جاه، شهرت، و ریاست
آیات و روایات وارده در مذمت حب جاه و شهرت
جاه و ریاست بی ضرر و ممدوح
علاج علمی و عملی مرض حب جاه و ریاست
حکایت شاهزاده ای که می خواست داماد شود
معالجه عملی حب جاه
شرافت گمنامی و بی اعتباری
حکایت فرزند گمنام هارون الرشید
قصه معاویه، پسر یزید پلید
صفت بیستم: دوست داشتن مدح و ثنا، و کراهت داشتن ذم
مراتب صاحب صفت فوق
اسباب مدح و خوش آمدگویی
معالجه حب مدح و ثنا، و کراهت ذم
معالجه کراهت از مذمت
علاج عملی صفت مذکور
صفت بیست و یکم: ریا
اقسام و انواع ریا
مفاسد اقسام ریا و احکام آنها
تا ریا ریشه کن نشده عبادات لازم است در خلوت انجام شود
علاج ریا
معالجه عملی مرض ریا
اخلاص
آفات اخلاص
فضیلت و شرافت اخلاص
صفت بیست و دوم: نفاق و دورویی، و مذمت آن
موارد استثنا شده از نفاق
صفت بیست و سوم: غرور و مذمت
طوایف اهل غرور، و اسباب غرور، و معالجه آنها
کفار و صاحبان مذاهب فاسد
اهل فسق و معاصی
اهل علم
واعظان
مغرورین از اهل عبادت
اهل تصوف، و درویشان و فریفتگان
سلاطین و حکام و صاحبان امر و نهی
اغنیا و مالداران
صفت بیست و چهارم: طول امل و اسباب آن
قصر امل و فواید آن
طوایف مختلف مردم در رابطه با طول امل و قصر امل
معالجه طول امل
صفت بیست پنجم: گناهکاری و اصرار بر معاصی و عدم پشیمانی از آن
توبه و پشیمانی و اسباب آن
فضیلت توبه
توبه از همه گناهان
قبولی توبه دارای شرایط
حکایت توبه «شعوانه»
حکایت توبه مرد گناهکار و قبولی توبه اش
اقسام توبه و بیان آنها
شرایط توبه از نظر حضرت علی علیه السلام
اجتناب از گناهان کبیره، کفاره گناهان صغیره
اسبابی که گناه صغیره را کبیره می کنند
اقسام توبه کنندگان
عدم اعتماد به نفس نباید مایه پشیمانی از توبه شود
صفت بیست و ششم: فراموشی از اعمال خود، و غفلت از محاسبه آنها
محاسبه و مراقبه
عقل، تاجر راه آخرت
مرابطه و اجزای آن
کیفیت محاسبه نفس
اسبابی که اعمال مرابطه با آنها آسان می شود
مطالعه احوال صالحین سلف
صفت بیست و هفتم: مذمت کراهت و شرافت ضد آن (محبت)
وجوه ادراک آدمی و اقسام موجودات
اسباب محبت و اقسام آن
هیچ دلی از محبت خالی نیست
محبت به خدا بالاترین محبت ها
اجتماع همه اسباب محبت در حق پروردگار
فساد قول کسی که محبت خدا را فقط مواظبت بر طاعات می داند
محبت خدا از نظر قرآن و پیامبر اکرم (ص)
محبت خدا از نظر پیامبران الهی
محبت خدا اکمل لذتها
راههای لقاء و مشاهده و وصال حضرت حق
طریق تحصیل محبت و معرفت خدا
علائم و آثار محبت خدا
حکایت بنده ای که ذره ای از معرفت خدا به او عطا شد
علائم و آثار دیگر محبت و معرفت خدا
ابراهیم خلیل الرحمن و محبت و معرفت خدا
حکایت فرزند قربانی کردن ابراهیم
حقیقت شوق به لقای خدا
حقیقت انس به خدا
خلوت و عزلت و فواید آن
فواید مخالطه با مردم
خلوت و عزلت بهتر است یا مخالطه با مردم؟
آیات و اخباری که دلالت می کنند خدا بندگان خود را دوست دارد
پیرامون حب فی الله و بغض فی الله
دوستی در راه خدا دو قسم می شود
درجات معصیت و اظهار بغض
وفا و جفا
صفت بیست و هشتم: اعتراض بر اراده و تقدیرات خدا
رضا بر قضا و مقدرات الهی
رضا از ثمرات محبت
عدم منافات رضا با دعا
طریق تحصیل رضا
صفت بیست و نهم: حزن و اندوه بر امور دنیویه و علاج آن
صفت سی ام: مذمت بی اعتمادی به خدا و اعتماد به غیر خدا
توکل بر خدا و فضیلت آن
تقسیم امور بندگان
عدم منافات اسباب با توکل
درجات توکل
طریقه تحصیل صفت توکل و علامت حصول آن
صفت سی و یکم: کفران نعمت و شکر آن
فضیلت شکر نعمت
شناختن اشیائی که رضای خدا در آنهاست
شکر نعمت و کفران نعمت به اموری که در اختیار انسان است
شناختن نعمتهای الهی
فهمیدن و درک غذا قبل از خوردن
رغبت آدمی به غذا
حکمتهای نهفته در دانه گندم
تصرفات لازم برای تحصیل نان
طبقات و اصناف ملائکه و اعمال ایشان
سبب تقصیر مردم در شکر گزاری
طریقه تحصیل شکر گزاری حضرت باری
صفت سی و دوم: جزع و بی تابی
صبر و شکیبایی
صبر در حال رفاهیت و نعمت
ثمراتی که بر صبر مترتب می شود
اموری که طالب صبر باید مراعات نماید
صبر حضرت ایوب - علیه السلام -
فایده
صفت سی و سوم: فسق است
Collapse باب پنجمباب پنجم
Collapse مقصد اولمقصد اول
در طهارت و نظافت
فصل اول: آداب باطنیه طهارت بدن از خبث
فصل دوم: آداب باطنیه طهارت بدن از حدث
فصل سوم: ازاله فضلات و کثافات بدن
Collapse مقصد دوممقصد دوم
بعضی از اسرار و آداب باطنیه نماز
فصل اول: چیزهایی که حقیقت و روح نماز است
فصل دوم: غفلت، مخالف روح و حقیقت نماز
علل و اسباب آداب باطنیه نماز
طریقه تحصیل اسباب و آداب باطنیه نماز
اقسام اسباب مشغولی دل
فصل چهارم: اسرار و اشارات متعلقه به شروط و افعال و ارکان نماز
فصل پنجم: آداب دخول در نماز
فصل ششم: آداب قرائت و بقیه اعمال نماز
فصل هفتم: آداب و شرایط امام جماعت
Collapse مقصد سوممقصد سوم
Collapse  در بعضی از آداب باطنیه ذکر و دعا در بعضی از آداب باطنیه ذکر و دعا
فصل اول: بعضی از آداب و شرایط ذکر
فصل دوم: بعضی از آداب و شرایط دعا
Collapse مقصد چهارممقصد چهارم
بعضی از شرایط و آداب تلاوت قرآن
آداب ظاهریه قرائت قرآن
آداب باطنیه قرائت قرآن
Collapse مقصد پنجممقصد پنجم
شمه ای از آداب روزه
درجات روزه
Collapse مقصد ششممقصد ششم
بعضی از آداب حج
فصل اول: بعضی از اسرار آداب باطنیه حج
فصل دوم: اموری که هنگام توجه به حج باید مراعات شود
فصل سوم: اسرار باطنیه مقدمات و اعمال حج
Collapse مقصد هفتممقصد هفتم
آداب زیارت بعضی از مشاهد مشرفه
ثواب و فضیلت زیارت

جستجو

کتابخانه > اخلاق و عرفان > معراج السعادة > باب چهارم > مقام سوم > قوت نفس و طریقه تحصیل آن
قوت نفس و طریقه تحصیل آن

بدان که ضد این صفت، بزرگی نفس و محکمی دل است. و علامت آن، آن است که آدمی تحمل کند آنچه را که بر او وارد می شود، و مانند گیاه ضعیف، با هر بادی متزلزل نگردد. و چون موش و روباه با هر حرکت پائی به چپ و راست ندود، بلکه چون کوه پا بر جای که چون بادهای مخالف بر او وزد التفات نکند، و چون شیر قوی پنجه ازحمله دلاوران رونگرداند.

و در احادیث وارد است که: مؤمن، صاحب صلابت و مهابت و عزت است. و همه اینها فرع بزرگی نفس و قوت دل است.

و از حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - مروی است که: «خدا به مؤمن سه خصلت کرامت فرموده است: عزت در دنیا و آخرت. و ظفر در رستگاری دنیا وآخرت. و مهابت در دل ظالمان و اهل معصیت» . (4)

و کسی که صاحب این صفت شریف بوده باشد که فی الحقیقه سر آمد بیشتر صفات و افضل اکثر ملکات است خواری و عزت در نظر او یکسان، و تهیدستی و ثروت درنزد او «همعنان» ، (5)نه از دوستی ابنای روزگار شاد، و نه از دشمنی ایشان باک، نه از مدح ایشان خرم، و نه از مذمت آنان غمناک می گردد.

چنانکه حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمودند که: «اگر همه عالم، شمشیرهاکشند و پشت به پشت یکدیگر داده رو به من آیند، سر موئی تفاوت در حال من هم نمی رسد» . (6)

بلکه کسی را که این صفت عنایت شد در پیش او مرض و صحت، بلکه حیات وموت، بی تفاوت است، و از گردش روزگار و تقلب لیل و نهار مطلقا متاثر نمی گردد. واز تبدل احوال، و تراکم اهوال اصلا متزلزل نمی شود.

[210]

چیست خود آلاچق ترکمان پیش پای نره پیلان جهان

و این ملکه فاضله، صفتی نیست که هر کسی به آن تواند رسید. و چشمه ای نیست که هر بی سروپائی از آن آب تواند نوشید. سراپرده ای نیست که هر شخصی گرد آن تواندگردید. بلکه میدانی است که بجز یکه سواران معرکه مردانگی، در آن جولان نکنند. وراهی است که بجز نامداران وادی شیر دلی قدم در آن ننهند.

سالها باید که تا صاحبدلی پیدا شود

بوسعید(7)اندر خراسان یا اویس(8)اندر قرن(9)

و طریق تحصیل این صفت، از آنچه در تحصیل صفت شجاعت، و دفع خوف مذموم گذشت معلوم می شود.

4. بحار الانوار، ج 68، ص 16، ح 22، (با اندک تفاوتی) .5. مساوی.6. نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 971، نامه 457. او ابو سعید فضل الله بن ابی الخیر محمد بن احمد میهنی است که از مشایخ بزرگ صوفیه است، و او را ازسلاطین سبعه صوفیه شمرده اند. و پیرو روشن بایزید بسطامی بوده است. او در اول محرم 357 در شهر میهنه از توابع خراسان که اکنون جزء ترکمنستان شوروی است به دنیا آمده و چهارم شعبان 440 در همان شهر از دنیا رفته و قبرش نیز همانجا است. جهت اطلاع بیشتر، مراجعه شود به: مقدمه کتاب «سخنان منظوم ابو سعید ابو الخیر» به قلم سعید نفیسی مراجعه شود.8. «اویس قرنی» ، اهل یمن بوده و از اصحاب حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - است، و او را از زهادثمانیه (هشتگانه) شمرده اند. جمیع علماء شیعه و سنی او را موثق دانسته و در تقوا و زهد و فضل او سخنانی گفته اند.او در جنگ صفین در رکاب حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - به شهادت رسید. (جهت اطلاع بیشتر رک: تنقیح المقال مامقانی، ج 1، ص 156. و سائر کتب رجالی) .9. در معنای «قرن» ، میان علماء اختلاف است، که: آیا نام منطقه ای است که میقات اهل نجد است و یا نام یکی از اجداد اویس است. مصدر یاد شده.